обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Ст

 

          

               

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п. к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23; е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-143 от 18.04.2024год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Стара планина“, с. Подгумер, район „Нови Искър“ и придружаващите го план-схеми по части „Вертикална планировка“ и „ВиК“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.05.2024год. от 18,00 часа в заседателната зала на етаж 3, в сградата на Район „Нови Искър“, с административен адрес: град Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121.

В срок до 17,00 часа на 17.05.2024год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 23.05.2024год. от 18,00 часа  в сградата на Район „Нови Искър“, в залата на етаж 3, ще се проведе заключителна дискусия.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “ 

Проект - ПР

Проект - ПЗ

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА