Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-98 от 15.03.2024год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ X-476, отреден за „магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма“ от кв. 1 по плана на с. Подгумер – стопански двор и план за улична регулация (ПУР).

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2024год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Подгумер, с административен адрес: с. Подгумер, район „Нови Искър“, ул. „Стара планина“ № 23Б.

В срок до 17,00 часа на 05.04.2024год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 12.04.2024год. от 18,00 часа  в сградата на кметство с. Подгумер ще се проведе заключителна дискусия.
 
ОбявлениеЗаповед

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА