Инвестиционно предложение за "Жилищно строителство и водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 80409.5826.59 по КККР на с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община

 

Инвестиционно предложение за "Жилищно строителство и водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 80409.5826.59 по КККР на с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА