Обява за медицинска сестра в ДГ №114 с. Световрачене

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“.

 

Кратко описание на длъжността:

- Проследява и отговаря за здравословното състояние и профилактиката на заболеваемостта в детското заведение;

- Осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата за действие в случай на възникването им, оказва първа долекарска помощ;

- Извършва контрол на децата при сутрешният филтър;

- Води документацията в здравния кабинет, изготвя отчети за дейността си;

- Участва в осъществяването на хигиенно-профилактични и противоепидемичните мерки в детското заведение;

- Извършва антропометрични измервания на децата и съвместно с учителите определя нивото на физическа дееспособност на децата;

- Събира данни за храненето на децата и дава препоръки при изготвяне на седмично меню;

- Поддържа контакт с децата и проявява отзивчивост към техните нужди;

- Поддържа и повишава медицинската си квалификация;

- Спазва етичния кодекс на работещите с деца;

- При необходимост изпълнява и допълнителни дейности, отнасящи се до изпълнението на заеманата длъжност;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Завършено медицинско образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- Готовност за работа в динамична среда;

- Умения за работа в екип;

- Организационни умения;

- Минимум 1 година опит;

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица;

- Трудово правоотношение;

- Основна заплата 1350 лв.;

- Периодично допълнително материално стимулиране според представянето;

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие на диплома за завършено медицинско образование;

 

Подаване на документи:

- На място: Център за административно обслужване на СО-район „Нови Искър“ на адрес гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI-ви медицински център/; - На e-mail: jobs@novi-iskar.bg

 

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

 

Краен срок за подаване на документи: 20.10.2023 г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА