Заповед за рекултивация на хумусния слой - Булгартрансгаз ЕАД

 

З А П О В Е Д

№ РНИ23-РД09-353/07.09.2023 г.

 

От ДЗЗД „Интернешънал Газ“, дружество учредено съгласно законите на Р България, вписано в регистър Булстат с код 180711624, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, в качеството му на изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с Възложител – „Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175203478,  за който трасето на преносния газопровод и технологичните площадки към него са съгласно проект за изменение и допълнение на ПУП-ПП, одобрен със Заповед №РД-02-15-156/13.11.2015г., Парцеларен план и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция ГИС, допуснат за изработване със Заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-15-106/16.12.2020 г. и Технологична схема на преносния газопровод и съоръженията към него; съгласно ПУП-ПП трасето, респ. сервитута на преносния водопровод преминава през територията на СО – район Нови Искър, землищата на гр.Нови Искър, с.Мировяне, с.Доброславци и с.Житен, е постъпило Заявление с вх.№ РНИ23-ТД26-812/23.08.2023г. за иницииране на процедура по приемане на извършена техническа рекултивация на земеделски земи, засегнати при строителството на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, във връзка с извършена рекултивация и възстановяване на отнетия хумусен слой.

На основание чл. 11, ал.1, т.4. от Закона за опазване на земеделските земи, след приключване на строителните дейности, земеделските земи, които са попаднали в обхвата на строителната площадка, вкл. сервитута на преносния газопровод, подлежат на рекултивация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,

 

НАЗНАЧАВАМ

 

Комисия, която да извърши огледи и да определи фактическото състояние на всеки един от посочените в настоящата Заповед недвижими имоти, респ. да констатира съответствието с нормативно установените изисквания за извършване на техническа рекултивация на засегнатите при строителството земеделски земи, респ. сервитута на преносния газопровод,

 

В СЪСТАВ:

 1. Председател - представител от Областна дирекция „Земеделие“;

и Членове:

 1. Представител на СО – район Нови Искър;
 2. Представител на Възложителя – „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 3. Представител на изпълнителя на техническата рекултивация - ДЗЗД „Интернешънал Газ“- техническо лице, което да указва местоположението на имотите;
 4. Представител на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията;
 5. Представител на РИОСВ – София;
 6. Собствениците на земеделски земи, засегнати от строителството, в случай на отсъствие или отказ да подпише протокол – и същото се  удостоверява от представителя на СО – район Нови Искър;

Процедурата по чл. 23 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи се извършва за следните имоти:

гр.Нови Искър:

 1. По трасе и сервитут на газопровод – гр.Нови Искър – общински имоти:

 

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5067.217

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

19.09.2023г.

12,00ч.

2

Нива

гр.Нови Искър

00357.5071.25

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

19.09.2023г.

12,00ч.

3

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5071.238

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

19.09.2023г.

12,00ч.

4

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5072.230

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

5

Изоставена орна земя

гр.Нови Искър

00357.5074.216

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

19.09.2023г.

12,00ч.

6

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5212.165

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

7

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5212.167

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

8

За местен път

гр. Нови Искър

00357.5212.166

ОБЩИНА СТОЛИЧНА

19.09.2023г.

12,00ч.

 

 

 

 1. По трасе и сервитут на ел. кабел и ел. кабел към АЗУ – гр.Нови Искър – общински имоти:

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

1

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5167.107

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

2

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5179.168

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

3

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5212.165

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

19.09.2023г.

12,00ч.

4

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

гр.Нови Искър

 

00357.5212.167

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

19.09.2023г.

12,00ч.

5

За местен път

гр. Нови Искър

00357.5173.96

ОБЩИНА СТОЛИЧНА

19.09.2023г.

12,00ч.

6

За местен път

гр. Нови Искър

00357.5212.166

ОБЩИНА СТОЛИЧНА

19.09.2023г.

12,00ч.

 

 1. По трасе и сервитут на ел. кабел и ел. кабел към АЗУ – гр.Нови Искър – частни имоти:

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

Изоставена орна земя

гр.Нови Искър

00357.5167.97

"РМГ ЕКСПОРТ" ООД

19.09.2023г.

12,00ч.

 

с.Мировяне:

 1. По трасе и сервитут на газопровод – с.Мировяне – общински имоти /вкл. държавни имоти/ :

 

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

за селскостопански, горски,  ведомствен път

с.Мировяне

48393.4966.201

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

9,00ч.

2

Напоителен канал

с.Мировяне

48393.4986.28

МЗГ-ХМС

 

20.09.2023г.

9,00ч.

3

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

с.Мировяне

 

48393.4986.201

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

9,00ч.

4

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

с.Мировяне

48393.4995.200

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

 

20.09.2023г.

9,00ч.

5

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

с.Мировяне

48393.4996.200

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

9,00ч.

6

За местен път

с. Мировяне

48393.5010.47

ОБЩИНА СТОЛИЧНА

20.09.2023г.

9,00ч.

 

 1. По трасе и сервитут на газопровод – с.Мировяне – частни имоти:

 

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

Нива

с.Мировяне

48393.4993.13

н-ци на ТОДОР ТОЦОВ ГЕЛЕВ

 

20.09.2023г.

9,00ч.

2

Нива

с.Мировяне

48393.4996.36

МИШО МИХАЙЛОВ ПИЖОВ

20.09.2023г.

9,00ч.

3

Нива

 

с.Мировяне

48393.4996.90

н-ци на БР ВЕЛИЧКО И ЕНЧО ПУНЕВИ

20.09.2023г.

9,00ч.

4

Нива

 

с.Мировяне

48393.5009.12

ТРАЙКО ВЕНКОВ СТОИЧКОВ

 

20.09.2023г.

9,00ч.

5

Нива

 

с.Мировяне

48393.5009.13

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

ГАНЧО КОСТАДИНОВ ТАНОВ

20.09.2023г.

9,00ч.

 

с.Доброславци:

По трасе и сервитут на газопровод – с.Доброславци – общински имоти /вкл. държавни имоти/:

 

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

за селскостопански, горски,  ведомствен път

с.Доброславци

21662.4852.34

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

11,00ч.

2

за селскостопански, горски,  ведомствен път

с.Доброславци

21662.4853.48

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

11,00ч.

3

за селскостопански, горски,  ведомствен път

 

с.Доброславци

21662.4853.49

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

11,00ч.

4

Отводнителен канал

с.Доброславци

21662.4854.57

МЗГ- ХМС

 

20.09.2023г.

11,00ч.

 

 

с.Житен:

 1. По трасе и сервитут на газопровод – с.Житен – общински имоти

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

 

1

Дере

с.Житен

29430.4694.19

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

13,00ч.

2

за селскостопански, горски,  ведомствен път

с.Житен

29430.4699.40

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

13,00ч.

3

за селскостопански, горски,  ведомствен път

с.Житен

29430.4708.16

ОБЩИНА СТОЛИЧНА-ПОЛСКИ

20.09.2023г.

13,00ч.

 

 1. По трасе и сервитут на газопровод – с.Житен – частни имоти

 

 

 

Вид на имота

 

Местонахождение

 

Кадастрален

номер

 

 

Собственик

 

Дата и час на огледа

1

Нива

с.Житен

29430.4718.41

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВИТАНСКИ

СИЛВИЯ ИВАНОВА ВИТАНСКА

20.09.2023г.

13,00ч.

2

Нива

с.Житен

29430.4726.24

СОФИЙКА КРУМОВА ХРИСТОВА

БЛАГОЙ КРУМОВ ГЪЛОВ
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА

ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ КРУМОВ

20.09.2023г.

13,00ч.

 

За изпълнение на настоящата заповед да се съставят нарочни протоколи от назначената Комисия, която да действа съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и  Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Разходите за извършване на описите на имотите са за сметка на ДЗЗД „Интернешънал Газ“.

За издаването на Заповедта собствениците на описаните по-горе имоти, индивидуализирани в настоящата Заповед, да бъдат уведомени относно датата и часа за извършване на съответния оглед по реда на Административно-процесуалния кодекс на Р България.

                                                                                         ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

                                                       КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ ...........П.............

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА