Заповед СОА-23-РД09-1736/4.08.2023

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

З А П О В Е Д

 

Във връзка с провеждане на спортно (непрофесионално) лекоатлетическо бягане на 13.08.2023 г. от 09.00 ч. до 11.00 ч. на територията на с. Кътина, заявено с рег. №СОА23-СГ01-1690/31.07.2023 г., при условията на Разрешение за провеждане на мероприятието на територията на Столична община рег. №СОА23-СГ01-1690/1/03.08.2023 г. от Дирекция „Сигурност“ на СО, на основание чл. 8, т. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, чл.17, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А Б Р А Н Я В А М :

 

Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и/или упойващи вещества при провеждане на спортно (непрофесионално) лекоатлетическо бягане от 09.00 ч. на 13.08.2023 г. до приключване на мероприятието на територията на с. Кътина със старт/финал – района около манастир „Св.40 мъченици“ - в рамките на одобрената за провеждането му площ.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Сигурност“ и директора на дирекция „Икономика и търговска дейност“ – за сведение.

Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на директора на Столична дирекция на вътрешните работи и кмета на район „Нови Искър“ - за сведение и изпълнение.

 

Съгласували чрез АИССО:

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО –

/А. Джоргов-зам.-кмет на СО, съгл. Заповед №СОА23-РД15-1784/13.07.2023г./

Д. Димитрова – Директор „ИТД“ – 03.08.2023г.  

/М. Баракова– съгл. Заповед №СОА23-РД18-6889/14.07.2023/

М. Баракова – н-к отдел „МТЦУЗП“ – 03.08.2023г.

М. Стоименова – гл. юрисконсулт – 03.08.2023 г.

Изготвил: В. Рангелова -  гл. експерт, отдел „МТЦУЗП“ - 03.08.2023 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА