Министерството на енергетиката отвори Програмата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

 

Министерството на енергетиката отвори Програмата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, която дава възможност домакинствата да получат безвъзмездно финансиране за изграждат на системи за слънчева енергия, която да използват за битови нужди.

Програмата е част от Плана за възстановяване и развитие на Република България. Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 

• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

 

• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

 

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

 

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

 

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

 

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799.

 

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА