Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПР и ИПУР за отпадане на улици и алея, за провеждане на нова улична регулация от ул. „Лозарска“ по ул. „Ласка“ и ул. „Връх могилата“ до кръстовището при о.т.147, м.“в.з. Ласка“, кв.28

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ23-РД09-256/10.05.2023г. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана регулация (ПУП-ИПР) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улици и алея, за провеждане на нова улична регулация от ул. „Лозарска“ по ул. „Ласка“ и ул. „Връх могилата“ до кръстовището при о.т.147, м.“в.з. Ласка“, кв.28 и изменение на план за регулация на прилежащи урегулирани поземлени имоти от кв.1, м.“гр. Нови Искър, кв. Курило“ и от кв.28, м.“в.з.Ласка“, район „Нови Искър“-СО.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2023год. от 17:00 часа в сградата на Районна администрация „Нови Искър“, ет.3, стая №303, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121.

В срок до 17:00 часа на 30.05.2023год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър“.

Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121, етаж партер или по електронната поща  info@novi-iskar.bg.

Проектът предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 31.05.2023 год. от 17:00 часа в сградата на Районна администрация „Нови Искър“, ет.3, стая №303, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121.


Заповед - ТУК.

Заповед - ТУК.

Изменение на план за улична регулация (скица) - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА