Инвестиционно предложение за "„Енергийно обновяване на Народно читалище „Култура-1927“ с. Негован, р-н „Нови Искър“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“

гр. Нови Искър - 1281 , ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ОБЕКТ: «Енергийно обновяване на Народно читалище – «Култура», с. Негован, р-н «Нови Искър», Столична община“

За контакти: инж. Милена Банкова

тел. 02/991 74 16/0888808601

e-mail: m.bankova@novi-iskar.bg 

 

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА –

р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър - 1281, ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/, п.к. 1281

  

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4 ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение: „Енергийно обновяване на Народно читалище „Култура-1927“ с. Негован, р-н „Нови Искър“, Столична община“ е предвидено да се реализира по програма на Европейски съюз за кандидатстване и предоставяне на средства за предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура, спорт“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Сградата на читалището е едноетажна, без сутерен, като в югозападната част има зона с приземен и първи етаж. В сградата са разположени салон със сцена и балкон, помещения за занимания и библиотека.

Енергийното обновяване на сградата включва пакет от енергоспестяващи мерки:

1. Подмяна на съществуваща дървена дограма - актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

2. Намаляване загубите на енергия за отопление през външни стени, чрез топлинно изолиране– актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

3. Намаляване загубите на енергия за отопление през покрива, чрез топлинно изолиране– актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

4. Доставка и монтаж на ефективни климатици

5. Реконструкция на осветителна инсталация и монтаж на нови осветителни тела със светодиодни лампи

 

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използваема площ; необходимост от други , свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища /улици, газопровод, електропроводи и др. / предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

 

Сградата на читалището е с конструкция с носещи тухлени стени и дървен гредоред, като стоманобетонни са само някои части от конструкцията.

Сградата на читалището е едноетажна, без сутерен, като в югозападната част има зона с приземен и първи етаж. В сградата са разположени салон със сцена и балкон, помещения за занимания и библиотека.

Със стоманобетонна подова конструкция е изпълнено двуетажното стълбище в югозападната част на сградата към балконът в салона.

Дървената покривна конструкция през 2018г. е изцяло подменена с нова, с положена хидроизолация върху нея и финишно покритие - нови керемиди.

Сградата е разположена в равнинен терен. Фундирана е на ивични основи от каменна зидария, разположени по външни и вътрешни носещи тухлени стени. На кота 0.00 е изпълнена армирана бетонова настилка, която в салона е изпълнена на стъпала.

Обща характеристика на сградата:

1. Енергийни характеристики и състояние на външните стени

Фасадните стени са изпълнение от единични плътни тухли 38 cm. По фасадите са наблюдават множество течове по тухлените стени и зони с опадала мазилка.

2. Енергийни характеристики и състояние на външни прозорци и врати на сградата

Прозорците са дървени двукатни. На библиотеката два прозореца са подменени с PVC със стъклопакет. Входните врати са дървени и метални.

3. Енергийни характеристики и състояние на покрива

Покривната конструкция е дървена, състояща се от дървени колони (попове), билни и подложни столици, маии, ребра по наклона и укрепващи подкоси и клещи. Над салона дървената конструкция е висяща.

Върху носещите фасадни стени стъпват гредите от дървения гредоред на таванската конструкция над първи и втори етаж. Дървените греди стъпват върху стоманобетонен пояс. Таванът е оформен с летви, наковани от долната страна на гредите и мазилка върху тях. При по-късни ремонти каратаванът над салона е сменен с окачен таван от ЛТ-ламарина, монтирана от долната страна на дървения гредоред.

4. Енергийни характеристики и състояние на пода

На пода е изпълнена бетонова настилка и покритие от мозайка и керамични плочки в салона. Сцената, намираща се в салона, е със стоманобетонова конструкция, разположена на кота Стъпалата, осигуряващи достъп до сцената, са стоманобетонни. В библиотеката и помещението до нея подовото покритие е балатум, в лошо състояние.

5. Отопление

Библиотеката се отоплява с електрически уреди. Останалите помещения също се отопляват с елекрически отоплитени уреди, при нужда – когато се ползват

6. БГВ

В сградата няма изградена тръбна инсталация за БГВ. Няма и сервизни помещения.

 

7. Вентилационна инсталация

Няма изградени вентилационни инсталации в сградата.

8. Електрически уреди и съоръжения

8.1.Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е била изградена с осветителни тела с нажежаеми лампи. Специфичната работеща едновременна мощност на осветителната инсталация е 3.00 W/m2 , при осреднен режим на работа 30 h/седмица.

Осветителната инсталация не осигурява нормените стойности за осветеност н апомещенията

8.2.Електрически уреди

Специфичната едновременна мощност, влияеща на топлинния баланс е приета на: 1.00 W/m2, при осреднен режим на работа 30 h/седмица.

Специфичната едновременна мощност невлияеща на топлинния баланс е приета на: 1.00 W/m2, при осреднен режим на работа 30 h/седмица.

9. Енергопотребление.

Потребената енергия от сградата е минимална, което означава че сградата се отоплява инцидентно само при необходимост. Това количество енергия не е достъчно за да се направи коректен анализ на потреблението и да се изчслят коректно енергийните характеристики на сградата.

10. Моделно изследване на сградата:

Енергийните характеристики на сградата и потенциала за енергоспестяване са изчислени по метода на моделното изследване на сградите в съответствие с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 и съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ, като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката.

10.1. Моделно изследване на сградата.

Енергийните характеристики на сградата са симулирани при установеното състояние на външната обвивка на сградата, както и състоянието на енергийните инсталации в сградите. Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата.

Входните данни се отнасят до избора на климатичния район, типа на сградата, режим на използване и характеристики на ограждащите елементи.

Поради обстоятелството, че потреблението на ел. енергия през последните три години е минимално е възприет метода за определяне на енергийните характеристики на сградата по „базова линия“ – съгласно чл. 13 ал. 4 на Наредба Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Енергийните характеристики на сградата, при моделното изследване са симулирани и изчислени за следните състояния на сградата и енергийните инсталации:

- „Базова линия” – базова линия на годишния разход на енергия, т.е. енергията необходима за осигуряване на нормативно изискваната температура и осветеност при съществуващото състояние на сградната обвивка, режим на работа и ефективност на енергийните инсталации;

- „След ЕСМ” – потребната енергия за осигуряване на нормативно изискваната температура и осветеност след прилагане на идентифицираните енергоспестяващи мерки за постигане на нормативните топлотехнически характеристики на сградната обвивка и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и инсталации

При моделното симулиране и изчисляване на енергийните характеристики на сградата, ефектът на топлинните мостове е отчетен, като стойността на коефициента на топлопреминаване през

плътните ограждащи конструкции, граничещи с външния въздух е завишен с 10 %., съгласно чл.11 ал. 5 на Наредба 7/15.12.2004 г.

10.2. Енергийни характеристики:

Показателите за разход на енергия са изчислени по данните за 7 климатична зона и среднообемна проектна температура в сградата през отоплителния сезон –19.00 С

Еталонната стойност на специфичният годишен разход на потребна енергия е 91.2 kWh/m2год., а специфичният годишен разход по базовата линия – 248.7 kWh/год. – за единица отопляема площ. Разликата между двете стойности се дължи на загуби на енергия за отопление - през сградната обвивка, неефективни системи за отопление и осветление,

11. Потенциал за повишаване на енергийната ефективност:

Потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е в:

- Подмяна на съществуваща дървена дограма - актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

- Намаляване загубите на енергия за отопление през външни стени, чрез топлинно изолиране– актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

- Намаляване загубите на енергия за отопление през покрива, чрез топлинно изолиране– актуалният коефициент на топлопреминаване е по-висок от еталонния;

- Доставка и монтаж на ефективни климатици

- Реконструкция на осветителна инсталация и монтаж на нови осветителни тела със светодиодни лампи.

Идентифицираните енергоспестяващи мерки (ЕСМ) водят до намаляване на действително необходимите разходи за поддържане на нормативните микроклиматични показатели за топлинен комфорт със 66 843 kWh/г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В резултат на анализа на енергопотреблението са разработени мерки за намаляване разходите на топлинна енергия, отнасящи се до:

1. Подобряване на топлотехническите характеристики на дограма, външни стени, еркер, под и покрив на сградата;

2. Въвеждане на енерго-ефективни осветителни тела в сградата;

3. Доставка и монтаж на ефективни климатици.

Мярка за енергоспестяване № 1: Реконструкция на осветителна инсталация

1. Описание на мярката

Доставка и монтаж на осветителни тела със светодиодни лампи. Доставка и монтаж на нови ключове. При монтажа на новите осветителни тела ще се монтират нови трипроводни линии – ТS + N и ще се подмянят разпределителните кутии.

Мярка за енергоспестяване №2: Подмяна на прозорци и врати

1. Описание на мярката

Подмяна на съществуващите дървени прозорци, (общо 20 m2) с PVC профил с двоен стъклопакет с общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка U = 1.40 W/m2K.

Подмяна на съществуващите дървени и метални врати, (общо 15 m2) с Al профил с двоен стъклопакет или плътен термопанел с общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка U = 1.70 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на външни стени

1. Описание на мярката

Доставка и монтаж от външната страна фасадните стени на 425 m2 EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, и изпълняване на минерална мазилка

Обръщане на страници на прозорци, след монтажа на външната топлоизолация по стени – доставка и монтаж 46 m2, XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 2 cm, по външни страници на дограмата и със шпакловъчна смес – по вътрешни страници, включително необходимите материали, ъглови профили, подпрозоречни поли и дъски, мазилки и боядисване, в съответствие със строителната технология.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на покрив

1. Описание на мярката

Доставка и монтаж от горната или от долната страна, в зависимост от техническата възможност, на таванската конструкция на покрив Тип 1, общо на 301 m2, минерална вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 8 cm; клас реакция на огън съгласно чл. 14 (4) от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г.

Мярка за енергоспестяване № 5: Доставка и монтаж на климатици сплит системи

1. Описание на мярката

- Доставка и монтаж на два колонни климатика в помещението на залата и сцената, с достатъчна топлинна мощност;

- Доставка и монтаж на два климатика за библиотеката и помещението до нея, с достатъчна отоплителна мощност;

- Доставка и монтаж на два климатика за помещенията на 1 и 2 етаж в югоизточната част на сградата, с достатъчна отоплителна мощност;

Точният брой климатици, отоплителната им мощност, разположението им и други технически параметри, трябва да се определят в част ОВК на инвестиционен проект.

Оценка на екологичния ефект на избраните мерки

Интегрираният показател за годишен разход на енергия има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Екологичният еквивалент се определя по потребна енергия по формулата:

EP = , кWh,

където:

- Qi – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия, кWh;

- fi– коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия, g/kWh) определя се от Таблица 1, т. 3.3. на приложение № 3 към чл. 5 „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради на Наредба 7/2004

- m – броят на използваните видове енергийни ресурси/енергия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сградата е извършено конструктивно обследване и има изработен технически паспорт. Прилагането на всички мерки за намаляване на разхода енергия в сградата, предложени в доклада от енергийното обследване са съобразени с препоръките, описани в конструктивното обследване и техническия паспорт.

Установена е възможност за намаляване на действително необходимата потребна енергия за поддържане на нормативните микроклиматични показатели за топлинен комфорт с 66 843 kWh/г., което представлява 80.7 % от необходимата за това топлинна и ел.енергия при сегашното състояние на сградата.

Екологичния еквивалент на енергийните спестявания по потребна енергия е 54.74 тона редуцирани емисии на СО2.

В сегашното си състояние сградата принадлежи към клас на енергопотребление G.

След реализиране на инвестиционното предложение сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление B.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзки с други съществуващи и одобрени устройствени или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4.Местоположение:

Обект на инвестиционното предложение е Народно читалище „Култура-1927“, с. Негован, с административан адрес: ул. „Васил Левски“ № 35, с. Негован, р-н „Нови Искър“, Столична община

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага използването на големи количества природни ресурси и не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възложен контакт с вода.

Реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на Народно читалище „Култура-1927“, с. Негован, р-н „Нови Искър“, Столична община“ не е свързано с емитиране на

вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на компонентите на околната среда.

7. Очаквани емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни вещества във въздуха. Всички дейности по време на реализацията ще се осъществяват единствено в границите на обекта и няма да излизат с влиянието си извън него.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхната третиране:

Отпадъците от строително-ремонтните дейности ще се извозват от лицензирани фирми.

В периода на извършване на дейностите по реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи дейностите на обекта. В състава на твърдите битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци. 20 03 01 Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004г. МОСВ и МЗ Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани от жизнената дейност на строителната дейност на строителните работници, ще се събират в метален контейнер тип „бобър” и ще се извозват от колите на съответната общинска фирма от служба по чистота.

9. Отпадъчни води:

Формираните отпадни води при реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на Народно читалище „Култура-1927“, с. Негован, р-н „Нови Искър, Столична община“ ще се отвеждат към съществуваща септична яма, която се обслужва от външни фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадък с код 20 03 06 – отпадъци от почистване на канализационни системи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА