Инвестиционно предложение за Обект: "Изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатори 11884.5598.9 и 11884.5598.10 по КККР на с. Войнеговци, като се образува нов УПИ ХI-9,10-"за ЖС" в кв.27 ...

 

Инвестиционно предложение за обект: "Изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатори 11884.5598.9 и 11884.5598.10 по КККР на с. Войнеговци, като се образува нов УПИ ХI-9,10-"за ЖС" в кв.27 и Изменение на Плана за улична регулация (ИПУР), м. "с. Войнеговци" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА