Обява за свободно работно място за длъжност „Главен експерт“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

 

Кратко описание на длъжността:

- Съгласува инвестиционни проекти по част „Архитектура“;

- Съгласува подробни устройствени планове /ПУП/;

- Осъществява общи методически насоки на главните специалисти в отдела при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и подробни устройствени планове /ПУП/;

- Подписва протокол обр.19 за извършените СМР или услуги, като член на комисии,  за всички видове обекти на територията на района;

- Изготвя и подписва съставените и приложени към докладите количествено-стойностни сметки;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/;

- Контролира изпълнителите на договорите за обществени поръчки при съставянето на изискващите се актове и протоколи;

- Осигурява съдействие на изпълнителите за своевременното разглеждане и решаване на възникналите в процеса на работа въпроси;

- Осъществява прием на граждани в приемно време;

- Работи по резолирани административни преписки;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – професионална област: архитектура, урбанизъм;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на устройство на територията.

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30-17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1600 лв.;

- Периодично допълнително материално стимулиране според представянето;

- Пакет социални придобивки;

- Възможност за кариерно развитие;

- Обучения за повишаване на компетенциите;

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

 

Подаване на документи:

- На място: Център за административно обслужване на СО-район „Нови Искър“ на адрес  гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI медицински център/;

- e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

 

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

 

Краен срок за подаване на документи: 17.03.2023 г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА