Инвестиционно предложение за изграждане на свободно стояща жилищна сграда в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41010.4891.1174 от Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Кътина, район "Нови Искър", Столична община /СО/, УПИ II-688

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА