Уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК- Величка Маринова

 

ДО                                                                           Изх. № РНИ22-ГР94-955/6//27.01.2023 г.

Г-ЖА ВЕЛИЧКА МАРИНОВА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомявам, че в СО-район „Нови Искър“ е образувана административна преписка с вх. № РНИ22-ГР94-955/13.09.2022 г. за  извършване проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на направената на адрес гр. Нови Искър, ул. „Кестен“ № 7 адресна регистрация.

При проверката се установи, че на горепосочения адрес сте регистрирана по постоянен и настоящ адрес. Адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР се заличават със заповед на кмета на общината съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 35 от АПК в тридневен срок от датата на обявяване на настоящото уведомление можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя за срок от 14 /четиринадесет/ дни на информационното табло за обявления в административната сграда на СО-район „Нови Искър“.

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”……./П/………

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА