Заповед 09-256 от 04-05-2012

              

На основание чл.22, ал.4 и чл.121,ал.1 от ЗУТ,чл.5,чл.14 и чл.15 от НРНПОО на Столичен общински съвет, приета с решение №950 по протокол №120/11.10.2007г., чл.5, ал.4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община,                                                           

 

 

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

 

 

 

 

1. На 29.05.2012г. от 15,00 часа в сградата на район „Нови Искър”- бул.”Искърско дефиле” №123, в залата на ІІ-ри етаж да се проведе представяне на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за ПИ №023001 и ПИ № 024005 и изменение на план за регулация на улици по о.т.101-о.т.101а-о.т.102а-о.т.103а-о.т.103б; о.т.102а-о.т.102б-о.т.96 и о.т. 103а-о.т.102г-о.т.102в-о.т.102б в с.Световрачане, гр.Нови Искър,

2. Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район „Нови Искър” и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в района на ул.”Искърско дефиле” №123 в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок не се приемат. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

3.Проектът за ПУП, предмет на обществено обсъждане е на разположение в отдел ”Архитектура и градоустройство” на район ”Нови Искър”. Копие от проекта да се изложи в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на района за запознаване от заинтересованите лица.

4.Кратка техническа информация по проекта за ПУП, предмет на Обществено обсъждане се съдържа в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискванията на чл.15, ал.2 от НРНПОО.

5.За приключване на общественото обсъждане на 13.06.201. от 15,00 часа  в сградата на район”Нови Искър”- ул. ”Искърско дефиле” №123, зала на ІІ-ри етаж, да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища и екипа, разработил проекта.

 

 

- 2  -

 

 

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, в сградите на всички районни администрации на Столична община и на официалния уеб сайт на Столична община и на официалния уеб сайт на район „Нови Искър”.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Антоанета Михайлова – зам.-кмет на район „Нови Искър”.

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”Заповед 09-256 от 04-05-2012

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА