Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти от ОПФ на територията на район „Нови Искър”, землище на с. Чепинци

 

                                                                   О Б Я В А

                                  

Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 3 от НУРПТК, чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11, т. 12 от ЗМСМА, чл. 125, т. 4, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС и в изпълнение на Заповед № РД-09-202/01.02.2011г. на Кмета на СО, Решение № 27 от Протокол № 81/13.01.2011г. на СОС и Решение № 205 от 12.01.2012г. на АССГ, II отделение, 29 с-в, адм. дело № 3168/2011г., изх. № 0821-85/6/13.03.2012г. на зам.- кмет на СО, Заповед № РД-09-64/17.02.2011г. и Заповед № РД-09-347/27.04.2012г. на кмета на район „Нови Искър” ще проведе публично оповестен конкурс по реда на НУРПТК с предмет: „Отдаване под наем на недвижими земеделски имоти от ОПФ на територията на район „Нови Искър”, землище на с. Чепинци”, за срок от 1 до 2 години, както следва:

 

по

ред

 

Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ

дка

АОС №/година

Конкурсна наемна цена за 1 дка за 1 година/лв.

1.

041006

Кутело

Нива

VI

23.887

1972/99

20.00

2.

042004

Кутело

Нива

VI

37.136

1973/99

20.00

3.

043015

Кутело

Нива

VI

48.626

1974/99

20.00

4.

044008

Кутело

Нива

VI

36.469

1975/99

20.00

5.

045011

Кутело

Нива

VI

37.360

1976/99

20.00

6.

046009

Кутело

Нива

VI

29.900

1977/99

20.00

7.

069001

Пенков гьол

Нива

VI

74.566

1979/99

20.00

8.

070001

Пенков гьол

Нива

VI

61.353

1980/99

20.00

9.

071001

Пенков гьол

Нива

VI

57.241

1981/99

20.00

10.

072001

Пенков гьол

Нива

VI

47.573

1982/99

20.00

11.

073001

Пенков гьол

Нива

VI

48.103

1983/99

20.00

12.

074001

Пенков гьол

Нива

VI

47.148

1984/99

20.00

13.

075001

Пенков гьол

Нива

VI

36.655

1985/99

20.00

14.

200041

Тунисвет

Нива

V

61.757

2005/99

20.00

 

Кандидатите за участие в конкурса закупуват конкурсна документация от Фронт- офис на район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, на стойност 60,00 / шестдесет/ лв. с включен ДДС за всеки имот.

 

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти– всеки работен ден от 02.05.2012г. до 02.06.2012г., от 08:30- 17:00 часа, фронт- офис на район „Нови Искър”. Поради изтичане на сроковете в неработен ден, закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти ще се осъществява и на 04.06.2012г. включително.

     

Депозита за участие в конкурса за всеки имот по конкретна позиция- 100,00 /сто/ лева, вносими при подаване на офертни предложения от кандидатите по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

 

Обявата за провеждане на конкурса ще се публикува във в. „Новинар” на 02.05.2012г., на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg и на таблото за съобщения кметство с. Чепинци.

 

Конкурсът ще се проведе на 05.06.2012г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

За информация: отдел „ЧРПАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА