|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Провеждане на конкурс с предмет:Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр.

 УДЪЛЖАВАНЕ НА КОНКУРС

 СО-район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО-РД-03-47/28.05.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 81 по Протокол № 56, т. 31 от 06.02.2014 на СОС удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни срока за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения по обявен конкурс с предмет:Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачане, с. Войняговци, с. Кубратово, с. Подгумер и с. Локорско - район „Нови Искър” по позиции, както следва:

Помещения в сградата на СЗС с. Световрачане

1. Лекарски /детски/ кабинет, с обща площ- 15,07 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 60,00 лв. /без ДДС/

2. . Лекарски кабинет с обща площ- 16,02 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 64,00 лв. /без ДДС/

3. . Стоматологичен кабинет с обща площ- 18,40 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 101,00 лв. /без ДДС/

Помещение в сградата на кметство с. Войняговци

4. Лекарски кабинет с обща площ- 8,80 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 36,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на СЗС с. Кубратово

5. Стоматологичен кабинет с обща площ- 21,99 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 76,00 лв. /без ДДС/

6. Лекарски кабинет с обща площ- 14,37 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 53,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на кметство в с. Подгумер 

7. Лекарски кабинет с общаплощ- 28.90 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 116,00 лв. /без ДДС/

8. Стоматологичен кабинет с обща площ- 13,70 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 55,00 лв. /без ДДС/.

Помещения в сградата на СЗС в с. Локорско 

9. Лекарски кабинет с обща площ- 25,92 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 71,00 лв. /без ДДС/.

10. Стоматологичен кабинет с обща площ- 20,06 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/.

11. Лекарски /детски/ кабинет с обща площ- 19,31 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/.

12. Лекарски кабинет- 23,91 кв.м.

- Начална месечна наемна цена- 67,00 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения: от 20.11.2014г. до 04.12.2014г. включително, всеки работен ден в рамките

на удълженият срок, от 08:30- 17:00 часа. Цена на конкурсна документация: 60,00 лв. с

вкл. ДДС, на касата на района, Фронт-офис, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Гаранцията за участие в конкурса- 100 /сто/ лева за всяка позиция поотделно, на касата на района- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123 или по сметка на СО- район „Нови Искър”– IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28

Дата на провеждане на конкурс за всяка от горецитираните позиции при наличие на подадена поне една оферта за съответната позиция- 05.12.2014г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”- СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА  РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”СО-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО-РД-03-47/28.05.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 81 по Протокол № 56, т. 31 от 06.02.2014 на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НУРПТК обявява конкурс предмет:Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачане, с. Войняговци, с. Кубратово, с. Подгумер и с. Локорско - район „Нови Искър” по позиции, както следва:

Помещения в сградата на СЗС с. Световрачане

1. Лекарски /детски/ кабинет, с обща площ- 15,07 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 60,00 лв. /без ДДС/

2. . Лекарски кабинет с обща площ- 16,02 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3813/14.02.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 64,00 лв. /без ДДС/

3. . Стоматологичен кабинет с обща площ- 18,40 кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 1612/06.01.1997 г./

- Начална месечна наемна цена- 101,00 лв. /без ДДС/

Помещение в сградата на кметство с. Войняговци

4. Лекарски кабинет с обща площ- 8,80 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет.   /АОС № 3007/21.11.2012г./

- Начална месечна наемна цена- 36,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на СЗС с. Кубратово

5. Стоматологичен кабинет с обща площ- 21,99 кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3110/11.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 76,00 лв. /без ДДС/

6. Лекарски кабинет с обща площ- 14,37 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3110/11.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 53,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на кметство в с. Подгумер 

7. Лекарски кабинет с общаплощ- 28.90 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3118/19.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 116,00 лв. /без ДДС/

8. Стоматологичен кабинет с обща площ- 13,70 кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3118/19.03.2013г./

- Начална месечна наемна цена- 55,00 лв. /без ДДС/.

Помещения в сградата на СЗС в с. Локорско 

9. Лекарски кабинет с обща площ- 25,92 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3805/22.01.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 71,00 лв. /без ДДС/.

10. Стоматологичен кабинет с обща площ- 20,06 кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет /АОС № 3805/22.01.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/.

11. Лекарски /детски/ кабинет с обща площ- 19,31 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3805/22.01.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/.

12. Лекарски кабинет- 23,91 кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет /АОС № 3805/22.01.2014г./

- Начална месечна наемна цена- 67,00 лв. /без ДДС/.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт - офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всяка позиция поотделно. Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения – всеки работен ден от от 21.10.2014г. до 19.11.2014г. включително, от 08:30-17:00 часа от Фронт-офис на район „Нови Искър”- СО; гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяка позиция се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.
При подадени 2 оферти за недвижим имот по определена позиция, конкурс за съответната позиция ще се проведе на 20.11.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
При подадена 1 оферта или при не подаване на оферта за определена позиция, конкурса за съответната позиция ще се продължи с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Новинар” от 10.06.2014г., на таблото за съобщения в район „Нови Искър” и кметства в с. Световрачене, с. Войняговци, с. Кубратово, с. Подгумер, с. Локорско.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА