|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Районен Архив

         Дейности предоставяни от районния „Архив”:

 

 1. Водене на регистри на документите съхранявани в архива
  • Регистър на одобрените архитектурни проекти – проектите са разделени по села и квартали, описват се по годината на издаденото разрешение за строеж /акт за узаконяване/
  • Регистър на одобрените проекти за които се издава разрешение за монтаж – водят се по година на издаване на разрешението за монтаж
  • Регистър на одобрените проекти за огради – водят се по година на издаване на разрешението за строеж.
  • Регистър на неодобрените проекти които се връщат на собственика при поискване.
  • Регистър на кочаните със строителни разрешения
  • Регистър на кочаните с актове за узаконяване
  • Регистър на кочаните със разрешения за монтаж
  • Регистър на напусналите служители
  • Регистър на реституционните преписки
  • Регистър на продажбата на общински жилища
  • Регистър на документите от “ФСО”
  • Регистър на прекратените договори касаещи общински сгради и терени от “ОИЖН”
  • Регистър на изходящата поща от “ОИЖН”
  • Регистър на отчуждителните преписки – разделени са по села и се водят по  година на отчуждаване на имота
  • Регистър на сметките по регулация – разделени са по села и квартали и се водят по година   на процедиране на преписката
  • Регистър на продажбите по гл.ІІ от ЗСГ – разделени по села и квартали и по година на обявяването за продажба
  • Регистър на отстъпеното право на строеж – водят се по села и квартали и по година на издаване на заповедта
  • Регистър на измененията на регулацията по старите планове на селата и кварталите – водят се по села и квартали и по номера на квартала от регулационния план
  • Регистър на приключилите молби-декларации
 2. Съхранение на заповедните книги
 3. Съхранение на архива на центъра за информационно, административно обслужване на гражданите
 4. Съхранение на старите лични регистрационни картони
 5. Съхранение на трасировъчните карнети по регулационните планове на селата и кварталите
 6. Издаване на заверени копия на архитектурни проекти след писмена молба на гражданите
 7. Издаване на заверени копия на разрешения за строеж, акт за узаконяване и разрешения за монтаж след писмена молба на гражданите
 8. Издаване на заверени копия на договори за покупко продажба на жилища след писмена молба на гражданите
 9. Издаване на заверени копия  на документи от архива касаещи гражданите след писмена молба
 10. Издаване на удостоверения за наличие или липса на отчуждителни преписки по повод молби декларации
 11. Издаване на удостоверения за наличие или липса на строителни книжа по повод молби декларации
 12. Издаване на удостоверения за наличие или липса на документи в архива след писмена молба на гражданите
 13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на отчуждителни преписки по повод молби по чл. 13 от ЗСПЗЗ
 14. Проверка за наличие на отчуждително производство във връзка с молби за издаване на скици
 15. Проверка за наличие на отчуждително производство във връзка с молби за одобряване на проекти
 16. Участие в комисии по член 13 от ЗСПЗЗ и РЕСУТ
 17. Подготвяне предложение до Държавен архив за унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение
 18. Обработка на преписки съвместно с другите отдели от районната администрация
 19. Преписки окомплектовка на преписки за СО, Областна управа и други органи

ХАРТА НА КЛИЕНТА