|

Столична Община Район "Нови Искър"







 

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

„ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

 

Дейности обхванати от отдела:

- Осигурява и контролира задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст във връзка с хармонизиране на българското образование в съответствие с европейското.

- Осъществява методическо ръководство за проектна работа и екипен подход в областта на образованието в общинските детски и учебни заведения.

- Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения, относно спазването на нормативните актове.

- Инициира, координира и контролира културни проекти и програми свързани с официални събития в района.

- Подпомага организационно читалищата в района.

- Разработва и съдейства за реализирането на идейни и методически проекти за участие на районната администрация в съответните програми.

- Координира дейността по организиране и провеждане на спортната дейност на територията на района, на спортните клубове на територията на района и развитието на спорта и социалния туризъм.

- Разработва и контролира изпълнението на спортния и културен календар на района.      

-Участва активно в социалните проекти по инициатива на Агенция по заетостта и на ДБТ“Люлин“.

 

Контакти:

Отдел „Образование, соц. дейности, култура, спорт, програми и проекти“

***

Началник-отдел

991-72-45

Главни специалисти

991-72-45

991-64-36

Младши експерт

991-72-45

Сектор ”Образование, култура, вероизповедания и спорт” изпълнява функции и дейности, свързани с организиране и координиране политиката на район Нови Искър по създаване на съвременна среда за развитие образованието, културата, вероизповеданията и спорта.

ХАРТА НА КЛИЕНТА