|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

 

Дейността на отдела се състои в следното:

1.Обработване на преписки по молби и жалби на граждани, отнасящи се до територии попадащи под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;

2. Провеждане на комисии за разглеждане на молби за признаване правото на собственост за територии попадащи под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и § 61-62 ПЗР на ЗСПЗЗ

3. Изготвяне на заповеди за признаване правото на собственост на новообразувани имоти в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

4. Изготвя на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, скици и заповеди към тях.

5.Участие в комисиите, назначени от областния управител по § 4 от ППЗСПЗЗ.

          6. Издаване на скица с указан начин на застрояване (ВИЗА) от Главен Архитект на Район „Нови Искър” на основание:  чл. 140, ал.1 във връзка с  ал. 2 от ЗУТ; чл. 140 , ал.3 във връзка с чл.42, ал.2 от ЗУТ; чл. 140 , ал.3 във връзка чл.134, ал.6 от ЗУТ; чл. 134, ал.7 от ЗУТ; чл. 140 , ал.5 от ЗУТ.

7. Издаване на скица с указан начин на поставяне  на преместваем  обекти  от  Главен Архитект на Район „Нови Искър” на основание  чл. 26  от  НПОРИМДЕРДТСО.

          8. Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията.

          9. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж.

         10. Заверка  на  протокол  за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж  /обр. 2  по Наредба № 3 от 31 Юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/.

        11. Заверка на заповедна книга на строеж.

        12. Заверка на констативен  акт  за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и за това , че ПУП е приложен на място по отношение  на застрояването  /обр. 3  по Наредба № 3 от 31 Юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/.

         13. Съгласуване на идеен инвестиционен проект  без издаване на разрешение за строеж.

         14. Презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ.

         15. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет.

         16. Издаване на разрешение за строеж след одобрен технически/работен проект.

         17. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

         18. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на Заповед към РС.

         19. Заверка на екзекутивна документация за строеж.

         20. Издаване на удостоверение че обособените дялове и части отговарят на одобрени инвестиционни проекти при  доброволна  делба на  на съсобствена сграда ,жилище или друг обект /съгласно  чл. 202 от ЗУТ/.  

         21. Одобряване на проекти по предложение от съда, при съдебна делба на съсобствена сграда ,жилище или друг обект /съгласно  чл. 203 от ЗУТ/.

         22. Издаване на заповед  за допускане на устройствена процедура.

         23. Издаване на заверено  копие от ПУП/РУП.

         24. Издаване на удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове.

         25.Издаване на удостоверение за градоустр. статут на имоти по ЗУЗСО /ОУП/ 

         26. Издаване на удостоверение за градоустр. статут на имоти  по действащ ПУП.

         27. Одобряване на изменение на план за регулация и застрояване и издаване на заповед от Главен Архитект на Район „Нови Искър” в рамките на делегирани правомощия

 28. Обявяване на  устройствени процедури и заповеди за одобряването им.

         29. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти.

         30. Издаване на удостоверение по реда на чл. 181 от  ЗУТ за степен на завършеност на строеж

          31. Издаване на разрешения за поставяне на рекламни елементи

32. Участие в съвместното решаване на проблеми по ТСУ с други поделения на СО и

Държавни органи.

33. Провеждане на заседания на РЕСУТ.

 

 В областта на контрола по строителството:

 

1. Проверка на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна

линия и ниво на строеж - огради, сгради, инфраструктура;

2. Проверка за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и

за това , че ПУП е приложен на място по отношение  на застрояването;

3. Контролира  извършването на строителство в района, с цел недопускане на отклонения от устройствените планове, одобрените проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията;

4. Извършва огледи по молби и жалби на граждани относно незаконно строителство в района;

5. Дава предписания на гражданите да предоставят необходимите строителни книжа на извършващото се строителство;

6. При констатиране на незаконно строителство, съставя констативен акт за започване на административно производство и изготвя проекто заповед,  които изпраща в Д“ОСК“;

7. Съставя актове по чл. 36 от ЗАНН за започване на административно-наказателно производство, които изпраща в Д“ОСК“ за последващо процедиране;

8. Изготвя заверени копия на ПУП, строителни книжа и др.  които изпраща в Д“ОСК“,  РО“НСК“;

9. Връчва на гражданите наказателни постановления, заповеди и др., издадени от Д“ОСК“;

10. Участва в комисии за освидетелстване на сгради по чл. 196 от ЗУТ и изготвя констативен протокол, който изпраща в Д“ОСК“; за последващо процедиране.

Контакти:

Отдел „Устройство на територията, контрол и координация“

***

Началник-отдел

991-74-03

Старши експерти

998-71-32

Главни специалисти

998-71-32

991-73-39

Главен архитект на район „Нови Искър“

991-76-48

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА