|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ПРАВНО НОРМАТИВНО, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и ГРАО

"ПРАВНО НОРМАТИВНО, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и ГРАО"

 

Отделът осъществява правно-нормативно, административно обслужване на гражданите - обработване на входящите, изходящите документи и вътрешната поща, приемане, регистриране, разпределяне и насочване входящата кореспонденция към адресатите, извеждане и изпращане по предназначение на изходящата кореспонденция. Отделът отговаря за организирането, техническата подготовка и провеждането на избори за държавни и местни органи на властта, преброяване на населението, референдуми.

 

В състава на отдела са включени: Юристи, главни специалисти: „Гражданско състояние”, „ЕСГРАОН”, „БИАДО” и „Архив”.

Главен и старши юрисконсулти - задължения и правомощия:

1.Оказват правна помощ на службите в района за законосъобразно изпълнение на техните функции, дават съвети, мнения и справки по правни въпроси. Осъществяват процесуално представителство на Район „Нови Искър” пред съдилищата и другите юрисдикции.

2.Предлагат мерки и работят самостоятелно или съвместно с другите отдели на районната администрация за предотвратяване и прекратяване на закононарушения и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат.

3.Участват в разработването, дават становища и мнения по законосъобразността на вътрешноустройствени, административни актове, инструкции и заповеди, които съгласуват, както и в подготовката на документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите или служебни правоотношения и налагането/отменянето на дисциплинарни наказания.

4. Съгласуват договори с външни юридически и физически лица, защитават интересите на

Район „Нови Искър" по изпълнение на сключените договори.

5. Координират работата по обосноваване законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи.

6.Участват в работата на комисии, назначени със заповед на кмета на района, за които в закон или подзаконов акт е указано, че е задължително участието на правоспособни юристи, ( ЗОП, ЗУТ, ППЗСПЗЗ , и Правилници и наредби на СОС ).

7.Изразяват правни становища при отговори на жалби на граждани, сигнали и предложения, изискващи висококвалифицирани правни компетентности, при стриктно спазване на действащото законодателство, като водеща е защитата на авторитета и правния интерес на Общината;

8.Осъществяват процесуално представителство пред съдилищата.

9.Изготвянят на наказателни постановления, съгласно нормативните изисквания и др.

Главни специалисти - “Гражданско състояние”, „ЕСГРАОН”, „БИАДО”:

1. Обработка на образци ЕСГРАОН за актуализация;

2.Поддържане на картотечните регистри;

3.Осъществяване и поддръжка на връзка с НБД /Национална база данни/;

4.Обновяване и поддръжка на ЛБД /Локална база данни/и „АКТОПИС”;

5.Поддържане и подновяване на териториалния класификатор на улиците в района;

6.Заявка до ТЗ „ГРАО” за издаване на нов или смяна на вече даден ЕГН;

7.Получаване на разпечатки с промените в адресната регистрация на лицата и свързаната с това обработка на ЛРК /лични регистрационни картони/;

8.Съставяне на ЛРК на граждани, записани на постоянен адрес в района и на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване на територията, класиране и съхраняване на тези ЛРК;

9.Оказване на съдействие на следствени служби, съд, прокуратура и други по техни писма;

10.Отразяване на постъпилите документи в Личен регистрационен картон и база данни;

11.Обработка и издаване на удостоверения по гражданско състояние.

12.Комплектоване и изпращане в Министерството на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство;

13.Корекция на регистрите по гражданско състояние въз основа на решения от съда.

Главен специалист „Архив”:

1.Извършване на справки на гражданите по подадени от тях преписки и издаване на удостоверения.

2.Съхраняване на обработените документи по отдели, видове и години в архива на службата и района;

3. Своевременна обработка и поддържане на информационните масиви.

 

Контакти:

Отдел „Правно-нормативно обслужване и ГРАО“

***

Началник-отдел

991-76-35

Главен юрисконсулт

991-73-33

Старши юрисконсулт

991-76-35

Главен специалист „Архив“

991-76-35

Главен специалист „Гражданско състояние“

991-73-44

Сътрудник

991-73-44

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА