Граждански бюджет на Столична община-район "Нови Искър"

 

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че с Решение № 139 на Столичен общински съвет от 25.04.2024г., е приета Методология на Граждански бюджет на София за Общоградски граждански бюджет и за Районни граждански бюджети.

Гражданският бюджет на София е иновативен механизъм, създаден да улесни активното участие на гражданите и общностите в процеса на вземане на решения за избор и реализация на проекти, които имат пряко въздействие върху тяхната среда и качество на живот и чиито цели са:

• насърчаване на активно гражданско участие;

• овластяване на гражданите при вземане на решения;

• децентрализация на част от общинския бюджет;

• постигане на прозрачност при разходването на публични средства;

Програмата за граждански бюджети дава равни възможности на всички граждани да се включат директно в процесите на управление на местно ниво, чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения.

Гражданите имат право да номинират и гласуват за проекти, които да бъдат изпълнени със средства от общинския бюджет и чието реализиране е от значение за местната общност.

В районния граждански бюджет „Нови Искър избира“ са предвидени 200 000 лв., за които гражданите ще решават как да бъдат инвестирани.  Проектните предложения могат да бъдат в една от следните категории  – градска среда, солидарност, околна среда, култура и наследство, спорт, образование и младежки дейности, мобилност, сигурност, жилищна политика,  споделена икономика и други. Граждани, навършили 16 години, могат да отправят предложения, а тези, навършили 18 г. да го гласуват.

Методология за граждански бюджет на София
Формуляр за представяне на идея за проектФотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА