Четири броя жилищни сгради и четири броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.414 по КККР за с. Подгумер , м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"

 

Четири броя жилищни сгради и четири броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.414 по КККР за с. Подгумер , м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА