Два броя жилищни сгради и два броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.25 по КККР за с. Подгумер, м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"

 

Два броя жилищни сгради и два броя водоплътна изгребна яма" в поземлен имот с идентификатор 57011.5531.25 по КККР за с. Подгумер, м. "с. Подгумер-Стопански двор", район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА