Инвестиционно предложение за "Изграждане на складова сграда с офиси и ведомствено жилище и изгребна яма в ПИ с идентификатор 44224.5807.700, УПИ IV-511, 512, 513, м. "Локорско - стопански двор", с. Локорско, район "Нови Искър", Столична община"

 

Инвестиционно предложение за "Изграждане на складова сграда с офиси и ведомствено жилище и изгребна яма в ПИ с идентификатор 44224.5807.700, УПИ IV-511, 512, 513, м. "Локорско - стопански двор", с. Локорско, район "Нови Искър", Столична община"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА