Съобщения по реда на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от АПК

 

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”121 /ХХХI-МЦ/, п.к.1281, тел.: 991 7230; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

ДО                                                                                      Изх. № РНИ24-ГР94-469/3//09.04.2024 г.

Г-Н ВЕНЦЕСЛАВ ДАМЯНОВ

Г-ЖА СТАНИСЛАВА ДАМЯНОВА

Г-Н БОРИСЛАВ ХРИСТОВ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомявам, че в СО-район „Нови Искър“ е образувана административна преписка с вх. № РНИ24-ГР94-469/05.04.2024 г. за  извършване проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на направените на адрес с. Световрачене, ул. „Миладин Цветков“ № 11 адресни регистрации.

При проверката се установи, че на горепосочения адрес сте регистрирани по постоянен и настоящ адрес. Адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР се заличават със заповед на кмета на общината съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 до 7 /седем/ дни, считано  от датата на обявяване на настоящото съобщение можете да се запознаете с административната преписка в сградата на СО-Район „Нови Искър“, ул. „Искърско дефиле“ № 121, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.,   както и да направите писмени искания и/или възражения.

Настоящето  съобщение да  се постави за срок от 7 /седем/ дни на информационното табло за обявления в административната сграда на СО-район „Нови Искър“ и на интернет на страницата на района, след изтичането на срока съобщението се смята за връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.

 

 

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

 

 

 

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА