Инвестиционно предложение за "Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г. на директора на РИОСВ-София" в поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10, находящ се в гр. Нови Искър, Столичн

 

Инвестиционно предложение за "Добавяне
на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в
разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г. на директора на РИОСВ-София" в
поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10, находящ се в гр. Нови
Искър, Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА