Инвестиционно предложение за "Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г.", находяща се на ул. "Кременица" № 2, гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община, поземлен имот с идент

 

Инвестиционно предложение за "Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023г.", находяща се на ул. "Кременица" № 2, гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община, поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10 от кадастралната карта, с площ 40054кв. м.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА