Нова автоматизирана телефонна централа

 

Считано от днес районната администрация има автоматизирана уеб базирана телефонна централа.

При обаждане на телефон 02/991-72-30 в работно време, обаждащият се получава разяснение за вход към отделните отдели с натискане на съответния бутон.

За да се свържете с:

Деловодство – натиснете 1
Дежурен по РСС – натиснете 2
отдел Инженерна инфраструтура, благоустройство и екология – натиснете 3
отдел Устройство на територията, контрол по строителството, картография и кадастър - натиснете 4
отдел Управление на общинската собственост, жилищен фонд, регистрацията и контрол на търговската дейност – натиснете 5
отдел Образование, социални дейности, култура, спорт, програми и проекти – натиснете 6
отдел Финансово-счетоводна дейност  – натиснете 7
отдел Правно-нормативно обслужване – натиснете 8
Главен архитект – натиснете 9
Кабинет на кмет – натиснете 10

При обаждане в извънработно време, за да подадете сигнал – натиснете 1.

Продължават да са актуални и преките телефони на отделите, посочени на интернет страницата на Район „Нови Искър“ в секция „Контакти“.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА