Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-„за озеленяване и обществено обслужване“, УПИ VI-205, УПИ XIV-182а от кв.19, улица по о.т. 90-о.т.88 за създаване на нови УПИ X-„за гробищен парк“, I-„за озеленяване“, УПИ VI-205, УПИ XIV-182а и нова зад

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ23-РД09-251/04.05.2023г. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ I-„за озеленяване и обществено обслужване“, УПИ VI-205, УПИ XIV-182а от кв.19, улица по о.т. 90-о.т.88 за създаване  на нови УПИ X-„за гробищен парк“, I-„за озеленяване“, УПИ VI-205, УПИ XIV-182а и нова задънена улица по о.т. 90а/нова/-о.т.90б/нова, кв19, с. Войнеговци, ПИ с КИ 11884.5615.181, 11884.5615.638 и 11884.5615.304. по КККР на с. Войнеговци

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2023год. от 18:30 часа в читалище „Васил Левски“, с. Войняговци.

В срок до 17:00 часа на 31.05.2023год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър“.

Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121, етаж партер или по електронната поща  info@novi-iskar.bg.

Проектът предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 31.05.2023 год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски“, с. Войняговци


Заповед - ТУК.

Заповед - ТУК.


Изменение на план за улична регулация (скица) - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА