Инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Житен, с. Житен“, р-н „Нови Искър“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“

гр. Нови Искър - 1281 , ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

ОБЕКТ: «Енергийно обновяване на административната сграда на административна сграда на Столична община – Кметство Житен, с. Житен, р-н „Нови Искър, Столична община“

 

За контакти: инж. Милена Банкова

тел. 02/991 74 16/0888 808601 e-mail: m.bankova@novi-iskar.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА –

р-н „Нови Искър“ гр.Нови Искър - 1281, ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/, п.к. 1281

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4 ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Административна сграда на Столична община – кметство с. Житен, р-н „Нови Искър“, ул. „Житница“ № 24 е свободно стояща, изградена на един подземен и два надземни етажа. Енергийното обновяване на сградата включва пакет от енергоспестяващи мерки:

1. Топлинно изолиране на фасадни стени;

2. Подмяна на стара неподменена дограма, в т.ч. прозорци и врати;

3. Топлинно изолиране на покрив;

4. Подмяна на осветление.

След изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки, разходът на енергия ще се понижи с 61 %.

 

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използваема площ; необходимост от други , свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища /улици, газопровод, електропроводи и др/ предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

 

Административна сграда на Столична община - кметството в с. Житен, р-н „Нови Искър“, с. Житен, ул. „Житница“ № 24 е въведена в експлоатация през 1940 год, Достъпа се осъществява от два входа, разположени на фасади изток и юг.

Под цялата сграда има сутерен. В северната му част е обособено помещение за младежки клуб, който има директен достъп от вън. В останалата част на сутерена се намират складови помещения, които се достъпват от стълбищната клетка, непосредствено от южния вход.

На първи етаж са разположени кабинети на кмет, секретар, заседателна зала и санитарни помещения. Достъпа до тях е от източния вход на сградата.

На втори етаж се намират чакалня, лекарски кабинет, стоматолог, детска и женска консултация и санитарни помещения. Достъпа до второ ниво се осъществява от южния вход на сградата, посредством вътрешни стълби.

Конструкцията на сградата е масивна с носещи тухлени зидове от плътни тухли, без стоманобетонен скелет, както и дървена покривна конструкция.

Фасадните стени на сградата са три типа. Основно те се състоят от тухлена зидария от плътна тухла с дебелина 0,28 m. Стените на сутерена са от каменна зидария с дебелина 0,75 m. Фасадното оформление е решено с външна мазилка, която на много места е компрометирана и цокъл с мозайка.

Дограмата представлява: дървени единично остъклени, дървени слепени и дървени двукатни прозорци, метални, и дървени плътни врати. Неподменената дограма е предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

Покривът е един тип скатен студен покрив с подпокривно пространство, положена сгурия над таванска дървена конструкция и покрит с керемиди.

Установени са два типа подове: първи тип - под над неотопляем сутерен с два вида подови настилки (складови помещения); втори тип - под на отопляем сутерен (младежки клуб).

- Характеристики по фасади:

Фасадните стени на сградата са три типа:

Тип 1 - вътрешна мазилка, тухлен зид (d=0,28 m), външна мазилка;

Тип 2 - вътрешна мазилка, каменна зидария (d=0,75 m), вароцименто-пясъчен разтвор, мозайка;

Тип 3 - вътрешна мазилка, каменна зидария (d=0,75 m), външна мазилка.

- Характеристики на прозорците:

При заснемане на Административна сграда на Столична община - кметство с. Житен, р-н “Нови Искър”, с. Житен, ул. „Житница“ №24 е установено, че дограмата е с обща площ 59,76 m2, която представлява: дървени единично остъклени, дървени слепени и дървени двукатни прозорци, метални, и дървени плътни врати. Неподменената дограма е предпоставка за инфилтрация в сградата.

- Характеристики на покривите:

Покривът е един тип скатен студен покрив с подпокривно пространство, положена сгурия над таванска дървена конструкция и покрит с керемиди.

-Характеристики на пода:

Установени са два типа подове: първи тип - под над неотопляем сутерен с два вида подови настилки /складови помещения/ и втори тип – под на отопляем сутерен/младежки клуб/

 

1.1. Топлоснабдяване на сградата:

1.1.1 Отопление.

По проект /въведена 1940 г./ отоплението е било с преносими и зидани печки на твърдо гориво. От края на 70те години до 2003 година, отоплението е на дизелово гориво с калоричност 75 kWh/kg и плътност 860 kg/m3. Използвани са нафтови печки с q«75%. След 2003 година отоплението е изцяло на електрическа енергия с конвенционални отоплителни уреди, основно едностепенни сухи радиатори „Смядово” с Минс=2,5 kW и р«100%. През 2016 година е монтиран 1 брой термопомпен агрегат въздух/въздух на директно изпарение „Panasonic” CS-UE12RKE, с вътрешно тяло за висок стенен монтаж, и външно, монтирано на източната фасада /, работещ основно в режим на отопление. Връзката между вътрешното и външното тела се осъществява с медни тръби топлоизолирани с 9 mm микропореста гума. Топлинната мощност е 4,0 kW, при Мел.=1,12 kW и среден СОР - 3,6. Студовата мощност е 3,5 kW, при Мел.=1,01 kW и среден EER - 3,5. Използваният хладилен агент е R410A. Нивото на шума на разтояние 10m от термопомпения агрегат е 48dB. В обитаваните зони <22dB.

1.1.2. Битово горещо водоснабдяване.

До 2003 година са използвани локални инсталации за БГВ чрез електрически обемни бойлери с V=80ltr и N=3,0kW. Към момента БГВ съществува единствено в коридора на k±0,00m, с проточен бойлер „Eldom” E41 с N=3,5kW.

1.1.3 Вентилационни инсталации:

В сградата не са разработени вентилационни инсталации. За всички помещения е осигурена естествена вентилация.

1.2.Електропотребление.

1.2.1. Електрозахранване:

Захранването на част НН е от разпределителната мрежа на „ЕРМ България” по въздушна линия. Търговското електромерене се извършва във външно електромерно табло, чрез електромер за активна енергия. ГРТ е монтирано до входната врата на k=0,70m.

По отношение на електрозахранването сградата е III категория и изисква захранване от един източник.

Изградени са следните електрическите инсталации :

Силнотокови инсталации:

-Ел. табла и разпределителни мрежи

-Осветителна инсталация

-Силова инсталация

-Заземителна инсталация

Слаботокови инсталации:

- СОТ

- LAN

- TEL

1.2.2. Ел. табла и разпределителни мрежи.

Изпълнена е магистрално-радиална схема TN-С. Използваните проводници са СВТ, ПВА и ПВВМ, изтеглени по антигронови скоби и в бергманови тръби под мазилка. Монтирани са предпазители със стопяема жичка и автоматични предпазители. Желателна е цялостна ревизия на електрическата инсталация.

1.3.Енергоспестяващи мерки:

Потенциал за намаляване на разходите за енергия се открива в:

1.Топлопреминаването през стените (по-висок коефициент на топлопреминаване от референтния);

2.Неподменена стара дограма;

3.Топлопреминаването през покрива (по-висок коефициент на топлопреминаване от референтния);

4.Подмяна на осветление.

1.4.Описание на енергоспестяващите мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване №1: Топлинно изолиране на външните стени

1.Съществуващо положение

Фасадните стени в сградата са два типа. Основно се състоят от тухлена зидария от плътни тухли d=0,28 m и каменна зидария d=0,75 m. По фасадните стени не са констатирани положени топлоизолационни системи.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,73 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m2K.

2.Описание на мярката

Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади. Полагане на варова хастарна изравнителна мазилка по фасади. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d=10 см и с коеф. на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по външни фасадни стени.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, d=10 см и с коеф. на топлопроводност λ < 0,03 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по външни фасадни стени на отопляем сутерен.

По фасадните стени на неотопляемия сутерен (съществуващ цокъл на сградата) се предписва доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, d=10 см и с коеф. на топлопроводност λ =<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка).

Топлинното изолиране на фасадни стени и подмяната на дограма на неотопляемия сутерен са задължителни от гледна точка на естетизация и фасадно оформление на сградата.

Предвидените СМР ще намалят топлинните загуби през ограждащите елементи на неотопляемия сутерен, но коефициентът на топлопреминаване няма да съответства на нормативните изисквания. Реализираната икономия на енергия, спрямо вложената инвестиция ще бъде с положителна нетна сегашна стойност (NPV), както и рентабилен срок на откупуване. След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,29 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване №2: Подмяна на съществуващата стара дограма

1.Съществуващо положение

Дограмата представлява дървена двукатна; дървена слепена; дървени входни врати и метална плътна входна врата. Неподменената стара дограма е предпоставка за висока инфилтрация в сградата.

2.Описание на мярката

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ < 1,40 W/m2K, петкамерна - по спецификация (вкл. и прозорци на неотопляем сутерен).

Доставка и монтаж на нови алуминиеви входни врати остъклени със стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ < 1,70 W/m2K.

Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация и коефициент на топлопреминаване λ < 2,20 W/m2K (входна врата на отопляем сутерен).

След подмяната на дограмата на сградата, коефициентът на инфилтрация се променя от 0,65 h-1 на 0,50 h-1.

Мярка за енергоспестяване №3: Топлинно изолиране на покрив

1.Съществуващо положение

Покрива в сградата представлява един тип - скатен студен покрив (основен покрив), покрит с керемиди.

Коефициента на топлопреминаване на покрива в сградата е U=0,52 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,26 W/m2K.

2.Описание на мярката

Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кд/m3), d=12 см и с коеф. на топлопроводност λ < 0,04 W/mK в подпокривното пространство, включително и пароизолационно фолио.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d=10 см и с коеф. на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. Мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по надзид на студен покрив.

Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина. Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина. Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, коефициент на топлопреминаване на покрива ще стане U=0,20 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване №4: Подмяна на осветление

1.Съществуващо положение

Осветлението е решено основно с осветителни тела с ЛНЖ 40W, ЛНЖ 60W, и по- малко ЛОТ 18W с ЕПРА, LED 7W и LED 15W. Част от помещенията с монтирани ЛНЖ са с режим на обитание до 1 -2 часа седмично. Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВ, ПВВМ и СВТ със сечение 1,5mm2 в тръби и под мазилка. Външното осветление е изпълнено с един брой осветител за външен монтаж с LED 20W, IP65. Управлението на осветлението навсякъде в сградата е ръчно, с ключове, монтирани на височина 1,5m.

2.Описание на мярката

ЕСМ включва подмяна на ЛНЖ 40W и 60W със светлинен добив до около 10-12 lm/W с LED 7W и 10W, със светлинен добив до около 95-105 lm/W. Подмяната е обоснована само в зоните с

натоварен режим на работа. Замяната е директна с LED 7W и 10W, Е27, светлинно поле 120°, 2700, 4000 или 6400K.. Икономията на електроенергия, при загуби в разсейвателя до 25%, е в порядъка 80 - 85%.

1.5 Пакет от енергоспестяващи мерки

1. Топлинно изолиране на фасадни стени;

2. Подмяна на стара неподменена дограма, в т.ч. прозорци и врати;

3. Топлинно изолиране на покрив;

4. Подмяна на осветление.

1.6. Екологична оценка на енергоспестяващите мерки

Установен е потенциал за намаляване на разходите на енергия с 34075kWh/година с екологичен еквивалент 27,91 t спестени емисии СО2.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзки с други съществуващи и одобрени устройствени или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4.Местоположение:

Обект на инвестиционното предложение е административната сграда на Кметство Житен, с адрес: ул. „Житница“ № 24, с. Житен, р-н „Нови Искър“, Столична община

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага използването на големи количества природни ресурси и не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възложен контакт с вода.

Реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Житен, с. Житен“, р-н „Нови Искър, Столична община“ не е свързано с емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на компонентите на околната среда.

7. Очаквани емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни вещества във въздуха. Всички дейности по време на реализацията ще се осъществяват единствено в границите на обекта и няма да излизат с влиянието си извън него.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхната третиране:

Отпадъците от строително-ремонтните дейности ще се извозват от лицензирани фирми.

В периода на извършване на дейностите по реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи дейностите на обекта. В състава на твърдите битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци.

20 03 01 Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004г. МОСВ и МЗ Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани от жизнената дейност на строителната дейност на строителните работници, ще се събират в метален контейнер тип „бобър” и ще се извозват от колите на съответната общинска фирма от служба по чистота.

9. Отпадъчни води:

Формираните отпадни води при реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Житен, с. Житен“, р-н „Нови Искър, Столична община“ ще се отвеждат към съществуваща септична яма, която се обслужва от външни фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадък с код 20 03 06 – отпадъци от почистване на канализационни системи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА