Инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1907“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“

гр. Нови Искър - 1281 , ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

ОБЕКТ: : „Енергийно обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1907“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“, Столична община“

 

За контакти: инж. Милена Банкова

тел. 02/991 74 16/0888808601

e-mail: m.bankova@novi-iskar.bg

  

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА –

р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър - 1281, ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/, п.к. 1281

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

    ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4 ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

      

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. 1.      Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение: „Енергийно обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1907“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“, Столична община“ е предвидено да се реализира по програма на Европейски съюз за кандидатстване и предоставяне на средства за предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура, спорт“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Основната сграда на Читалище "Христо Ботев- 1907" в кв. Курило, р-н Нови Искър,  ул. "Искърско Дефиле" №277 е построена през  1954 г., а пристройката към нея през 1984 г.

Сградата е изградена от сутерен, който не е под цялата сграда и две надземни нива. От южната си страна е на калкан със сграда на 170 СУ „Васил Левски“. Главния подход към сградата се осъществява от източната фасада. Вертикалната комуникация е решена със вътрешна стълбищна клетка. В сутеренното ниво са обособени складови помещения.

На първия етаж са разположени входно фоайе, предверие, библиотека,  санитарни помещения, концертна зала, репетиционна зала и кабинети.

На второ ниво се помещават: балкона на залата, кабинети за различни занятия, кабинет секретар, реквизит и санитарни помещения.

Енергийното обновяване на сградата включва пакет от енергоспестяващи мерки:

1.Топлинно изолиране на фасадни стени;

2. Подмяна на стара неподменена дограма;

3. Доставка и монтаж на термопомпени агрегати;

4. Подмяна на осветление.

 

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използваема площ; необходимост от други , свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища /улици, газопровод, електропроводи и др. / предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Основната сграда на Читалище "Христо Ботев- 1907" в кв. Курило, р-н Нови Искър,  ул. "Искърско Дефиле" №277 е построена през  1954 г., а пристройката към нея през 1984 г.

Сградата е изградена от сутерен, който не е под цялата сграда и две надземни нива. От южната си страна е на калкан със сграда на 170 СУ „Васил Левски“. Главния подход към сградата се осъществява от източната фасада. Вертикалната комуникация е решена със вътрешна стълбищна клетка. В сутеренното ниво са обособени складови помещения.

На първия етаж са разположени входно фоайе, предверие, библиотека,  санитарни помещения, концертна зала, репетиционна зала и кабинети.

На второ ниво се помещават: балкона на залата, кабинети за различни занятия, кабинет секретар, реквизит и санитарни помещения.

Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стоманобетонови елементи (колони, шайби, греди и плочи). Фасадните стени на сградата са единадесет типа. Състоят от тухлена зидария от решетъчни тухли с дебелина 0,25 m; стоманобетонови елементи с дебелини 0,25 m, 0,45 m и 0,70 m и зидария от газобетонови блокчета с дебелина 0,25 m. Финишното фасадно оформление е решено с външна мазилка, каменни облицовки от варовик и формован варовик. По десети и единадесети тип има положена топлоизолационна система с EPS с дебелина 10 сm и финиш от полимерна мазилка.

Дограмата представлява: прозорци с PVC профили остъклени със стъклопакет, метални прозорци и входни врати единично остъклени, дървени слепени прозорци и кухотели стъклени блокове. Неподменената стара дограма е предпоставка за инфилтрация в сградата.

Сградата има един тип плосък топъл покрив, покрит с хидроизолация. По данни на Възложителя през 2018 год. е направен ремонт на покрива, който включва полагане на топлоизолационна система тип XPS с дебелина 0,10 m, от горната страна на покривната плоча, направа на армирана циментова замазка и полагане на хидроизолация с посипка.

Пода на сградата представлява два типа: първи тип – под над неотопляем сутерен с различни видове подови настилки, според предназначението на сътветните помещения; втори тип –  под върху земя, също с различни видове подови настилки, според предназначението на сътветните помещения.

Анализ на ограждащите елементи:

-          Строителни характеристики по фасади

Фасадните стени на сградата са единадесет типа:

Тип 1 – вътрешна мазилка, тухлен зид с d=0,25 m, вароцименто пясъчен разтвор, каменна облицовка (Варовик);

Тип 2 – вътрешна мазилка, стоманобетон с d=0,25 m, вароцименто пясъчен разтвор, каменна облицовка (Варовик);

Тип 3 – вътрешна мазилка, стоманобетон с d=0,45 m, вароцименто пясъчен разтвор, формован варовик;

Тип 4 – вътрешна мазилка, тухлен зид с d=0,25 m, външна мазилка;

Тип 5 – вътрешна мазилка, стоманобетон с d=0,70 m, вароцименто пясъчен разтвор, формован варовик;

Тип 6 - мушелкалк, вароцименто пясъчен разтвор, тухлен зид с d=0,25 m, вароцименто пясъчен разтвор, формован варовик;

Тип 7 - мушелкалк, вароцименто пясъчен разтвор, стоманобетон с d=0,25 m, вароцименто пясъчен разтвор, формован варовик;

Тип 8 – газобетонни блокчета с d=0,25 m;

Тип 9 – вътрешна мазилка, стоманобетон с d=0,25 m, външна мазилка;

Тип 10 – вътрешна мазилка, тухлен зид с d=0,25 m, външна мазилка, циментово лепило, топлинна изолация EPS, външна мазилка.

Тип 11– вътрешна мазилка, стоманобетон с d=0,25 m, външна мазилка, циментово лепило, топлинна изолация EPS, външна мазилка.

 

               -  Строителни характеристики на прозорците:

При заснемане на Читалище "Христо Ботев-1907" в кв. Курило, р-н Нови Искър,  ул. "Искърско Дефиле" №277 е установено, че дограмата е с обща площ 99,03 m2, която представлява: прозорци с PVC профили остъклени със стъклопакет, метални прозорци и входни врати единично остъклени, дървени слепени прозорци и кухотели стъклени блокове. Неподменената стара дограма е предпоставка за инфилтрация в сградата.

-          Строителни характеристики на покривите:

Сградата има един тип плосък топъл покрив, покрит с хидроизлация. По данни на Възложителя през 2018 год. е направен ремонт на покрива, който включва полагане на топлоизолационна система тип XPS с дебелина 0,10 m, от горната страна на покривната плоча, направа на армирана циментова замазка и полагане на хидроизолация с посипка.

               - Строителни характеристики на пода:

Пода на сградата представлява два типа: първи тип – под над неотопляем сутерен с различни видове подови настилки, според предназначението на сътветните помещения; втори тип –  под върху земя, също с различни видове подови настилки, според предназначението на сътветните помещения.

Tоплоснабдяване.

1. Отопление:

Към датата на извършвания енергиен одит енергоносителя на разглежданата сграда е електроенергия. Сградата не функционира пълноценно.

От началоно на 80 те години до 2012 година топлоснабдяването е било от котелна централа на дизелово гориво, ситуирана в съседното 170 СОУ „В. Левски“. ВОИ е с изчерпан експлоатационен ресурс.

 Към момента отоплението е изцяло на електрическа енергия. Използват конвенционални отоплителни уреди  с Nинс=2,0 – 4,0 kW и η≈100%.

Монтирани са четири броя термопомпени агрегати въздух/въздух на директно изпарение, с вътрешни тела за висок стенен и колонен монтаж, и външни, монтирани по фасада, работещи основно в режим на отопление. Връзката между вътрешните и външни тела се осъществява с медни тръби топлоизолирани с 9 mm микропореста гума. Среден СОР – 3,1, среден EER –3,0.

Използваният хладилен агент е R410А. Нивото на шума на разстояние 10m от термопомпените агрегати е <50dB, а в обитаваната зона <30dB.

Предложена е замяна на конвенционалните отоплителни уреди на електроенергия с термопомпени агрегати въздух/въздух на директно изпарение с СОР≥3,5.

  1. Битово горещо водоснабдяване:

Към момента в сградата няма изградена инсталация за БГВ. Желателно е изграждането на такава.

  1. Вентилационни инсталации.

Изградена е СВ/НВ «Киносалон». Същата не функционира повече от 20 години. Желателно е възстановяването и. За всички останали помещения е осигурена естествена вентилация.

Електропотребление:                

1. Електрозахранване. 

Захранването е от външна разпределителна касета НН, ситуирана до западната фасада на сградата, посредством кабел САВТ 3х120+70mm². Търговското електромерене се извършва в ГРЕТ, чрез трифазен електромер за активна енергия. По отношение на електрозахранването сградата е ІІІ категория и изисква захранване от един източник.

Изградени са следните електрическите инсталации :

Силнотокови инсталации:

-Ел. табла и разпределителни мрежи

-Осветителна инсталация

-Силова инсталация

-Заземителна инсталация

2. Ел. табла и разпределителни мрежи.

От ГРЕТ по магистрално-радиална схема ТN-С се захранват ЕРТ. Използваните проводници са СВТ, ПВА и ПВВМ, изтеглени по антигронови скоби, в бергманови тръби и под мазилка. Монтирани са ПСЖ. Желателна е цялостна ревизия на електрическата инсталация.

3.Осветителна инсталация:

Осветлението е решено основно с осветителни тела с ЛНЖ 60W, ЛОТ  36W с КПРА и ЕПРА и по-малко ЛОТ 18W с КПРА и ЛОТ 18W с ЕПРА.  Част от осветителните тела в общите части са подменени с LED 10W.

Осветителните тела ЛОТ 18W и ЛОТ 36W са в задоволително състояние и светлинен добив до около 50-55 lm/W. При тях е необходима подмяната на светлинните източници.

Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВ и ПВВМ със сечение 1,5mm² в тръби и под мазилка. Управлението на осветлението навсякъде в сградата е ръчно, с ключове и кнопки, монтирани на височина 1,35m.

4.Силова инсталация.

Контактите и излазите за технологичиното обзавеждане са монтирани на съответните места съобразно  плана на обзавеждането. Кабелите са тип СВТ, ПВА и ПВВМ, положени в тръби и директно под мазилката.

5.Възможност за използване на ВЕИ.    

 

МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

  1. 1.      Създаване на модел на сградата:

Цялата сграда се разглежда като интегрирана система с една температурна зона.

С модела се цели:

-да се получи действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата;

-да се очертаят възможностите за енергоспестяващи мерки, които да осигурят намаление на енергийните разходи до ниво, даващо право за получаване на сертификат за енергийна ефективност;

-да се извърши икономическа оценка на възможните енергоспестяващи мерки.

2. Нормализиране на модела:

Нормализацията на модела е етап, при който се определя така наречената «Базова линия», а така също и потенциала за намаляване разхода на енергия за отопление и БГВ. Базовата линия определя онзи разход на енергия /за единица от общата кондиционирана площ на част от сградата/, който е необходим за да се постигнат нормативните стойности на параметрите /определящи комфорта на средата/, при действителното състояние на сградата /нейните строителни и топлотехнически характеристики/. В моделирането на обекта ще бъдат въведени следните параметри:

•Брой хора обитаващи одитираната сграда;

•Проектна температура;

•БГВ – консумация, l/m²a;

•Осветление – Едновременна мощност, W/m²;

•Разни влияещи на баланса,  W/m²;

•Разни невлияещи на баланса,  W/m²

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

1. Потенциал за намаляване на разходите за енергия се открива в:

-Топлопреминаването през стените (по-висок коефициент на топлопреминаване от референтния);

-Неподменена стара дограма;

-Системите за отопление;

-Неподменено на осветление.

2. Описание на енергоспестяващите мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени

1.Съществуващо положение

Фасадните стени на сградата са единадесет типа. Състоят от тухлена зидария от решетъчни тухли с дебелина 0,25 m; стоманобетонови елементи с дебелини 0,25 m, 0,45 m и 0,70 m и зидария от газобетонови блокчета с дебелина 0,25 m. Финишното фасадно оформление е решено с външна мазилка, каменни облицовки от варовик и формован варовик. По десети и единадесети тип има положена топлоизолационна система с EPS с дебелина 10 сm и финиш от полимерна мазилка.

Коефициента на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,42 W/m²K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m²K.

2.Описание на мярката

Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ=10 сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по всички външни фасадни стени, с изключение на Тип 10 и Тип 11.

Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци и врати (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на съществуващата стара дограма

1.Съществуващо положение

Дограмата на сградата представлява: прозорци с PVC профили остъклени със стъклопакет, метални прозорци и входни врати единично остъклени, дървени слепени прозорци и кухотели стъклени блокове. Неподменената стара дограма е предпоставка за инфилтрация в сградата.

2.Описание на мярката

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ≤ 1,40 W/m²К, петкамерна - по спецификация.

Доставка и монтаж на алуминиеви входни врати остъклени със стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ ≤ 1,70 W/m²К.

След подмяната на дограмата на сградата, коефициентът на инфилтрация се променя от 0,65 h-1 на 0,50 h-1.

Мярка за енергоспестяване № 3: Доставка и монтаж на инверторни термопомпени агрегати

1.Съществуващо положение

Към датата на извършвания енергиен одит енергоносителя на разглежданата сграда е електроенергия. Сградата не функционира пълноценно. От началоно на 80 те години до 2012 година топлоснабдяването е било от котелна централа на дизелово гориво, ситуирана в съседното 170 СОУ „В. Левски“. ВОИ е с изчерпан експлоатационен ресурс. Към момента на одита отоплението е изцяло на електрическа енергия. По данни на Възложителя се използват конвенционални отоплителни уреди с Nинс=2,0 – 4,0 kW и η≈100%. Монтирани са четири броя термопомпени агрегати въздух/въздух на директно изпарение, с вътрешни тела за висок стенен и колонен монтаж, и външни, монтирани по фасада, работещи основно в режим на отопление. Връзката между вътрешните и външни тела се осъществява с медни тръби топлоизолирани с 9 mm микропореста гума. Среден СОР – 3,1, среден EER –3,0. Използваният хладилен агент е R410А. Нивото на шума на разтояние 10m от термопомпените агрегати е <50dB. В обитаваната зона <30dB. Използваните машини са на възраст 5-8 години с частично изчерпан експлоатационен ресурс.

2.Описание на мярката

Доставка и монтаж на инверторни термопомпeни агрегати въздух/въздух на директно изпарение.

Доставка и монтаж на електрически конвектори за стенен монтаж.

Мярка за енергоспестяване № 4: Подмяна на осветление

1.Съществуващо положение

Осветлението е решено основно с осветителни тела с ЛНЖ 60W, ЛОТ  36W с КПРА и ЕПРА и по-малко ЛОТ 18W с КПРА и ЛОТ 18W с ЕПРА.  Част от осветителните тела в общите части са подменени с LED 10W. Осветителните тела ЛОТ 18W и ЛОТ 36W са в задоволително състояние и светлинен добив до около 50-55 lm/W. При тях е необходима подмяната на светлинните източници.

2.Описание на мярката

Директна замяна на ЛНЖ 60W, Е27със свeтлинен добив 10-12 lm/W с LED 10W, Е27, светлинно поле 120°, 4000K, със светлинен добив 95-105 lm/W и загуби в разсейвателя до 25%.

Подмяна на светлинни източници /пури/ ЛОТ 18W с LED 10W, G13, 4000K, шунтиране на ЕПРА.

Подмяна на светлинни източници /пури/ ЛОТ 36W с LED 20W, G13, 4000K, шунтиране на ЕПРА.

Пакет от енергоспестяващи мерки:

1.Топлинно изолиране на фасадни стени;

2. Подмяна на стара неподменена дограма;

3. Доставка и монтаж на термопомпени агрегати;

4. Подмяна на осветление.

Екологична  оценка  на енергоспестяващите  мерки

Установен е потенциал за намаляване на разходите на енергия с 169 866 kWh/година с екологичен еквивалент 139,12 t спестени емисии СО2.

Извършеното енергийно обследване на читалище "Христо Ботев-1907" в кв. Курило, р-н „Нови Искър“, ул. "Искърско Дефиле" №277, показа, че при актуалното състояние на сградата не са осигурени изискваните норми за енергиен разход. Причини за това са топлинни загуби през ограждащите елементи (фасадни стени, не подменена дограма), системите за отопление и осветлението.

В пакета се предвижда въвеждане на енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите през фасадни стени, дограма, доставка и монтаж на термо помпени агрегати, и нови осветителни тела.

След изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки, разходът на енергия ще се понижи с 72 %. 

Спестените емисии на СО2 ще бъдат 139,12 t.

След реализиране на енергоспестяващите мерки интегрирания показател (интегрирана енергийна характеристика) на сградата ще бъде 95,63 kWh/m2, следователно сградата ще попадне в клас „А” от скалата на класовете на енергопотребление за „Сгради в областта на културата и изкуството“.

3.Връзка с други съществуващи  и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзки с други съществуващи и одобрени устройствени или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4.Местоположение:

Обект на инвестиционното предложение  е  Народно читалища „Христо Ботев - 1907“- кв. Курило, с административан адрес: ул. „Искърско дефиле“ № 277,  кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“, Столична община

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага използването на големи количества природни ресурси и не се очаква нарушаване  на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч.  приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възложен контакт с вода.

Реализацията на инвестиционното предложение  „Енергийно обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1907“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“, Столична община“ не е свързано с емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на компонентите на околната среда.

7. Очаквани емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни вещества  във въздуха. Всички дейности по време на реализацията ще се осъществяват единствено в границите на обекта и няма да излизат с влиянието си извън него.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхната третиране:

Отпадъците от строително-ремонтните дейности ще се извозват от лицензирани фирми.

В периода на извършване на дейностите по реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи дейностите на обекта. В състава на твърдите битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци. 20 03 01  Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004г. МОСВ и МЗ  Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани от жизнената дейност на строителната дейност на строителните работници, ще се събират в метален контейнер тип „бобър” и ще се извозват от колите на съответната общинска фирма от служба  по чистота.

9. Отпадъчни води:

Формираните отпадни води при реализацията на инвестиционното предложение : „Енергийно обновяване на Народно читалище „Христо Ботев - 1907“, кв. Курило, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“, Столична община“ ще се отвеждат към съществуваща канализационна мрежа на кв. Курило, обслужвана от „Софийска вода“ АД.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА