Инвестиционно предложение "Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Негован, с. Негован, р-н „Нови Искър“

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от ВЪЗЛОЖИТЕЛ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“

гр. Нови Искър - 1281 , ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ОБЕКТ: «Енергийно обновяване на административната сграда на административна сграда на Столична община – Кметство Негован, с. Негован, р-н «Нови Искър», Столична община“

За контакти: инж. Милена Банкова

тел. 02/991 74 16/0888808601

e-mail: m.bankova@novi-iskar.bg

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА –

р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър - 1281, ул.“Искърско дефиле“ №121 /XXXI МЦ/, п.к. 1281

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4 ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Административна сграда на Столична община – кметство с. Негован, р-н „Нови Искър“, ул. „Васил Левски“ № 35 е свободно стояща, изградена на един подземен и два надземни етажа. Енергийното обновяване на сградата включва пакет от енергоспестяващи мерки:

1. Топлинно изолиране на фасадни стени;

2. Подмяна на стара неподменена дограма;

3. Топлинно изолиране на покриви;

4. Подмяна на осветление (вътрешно и външно)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използваема площ; необходимост от други , свързани с основния предмет, спомагателни или подържащи дейности , в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктора /пътища /улици, газопровод, електропроводи и др/ предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

 

Обследваната Административна сграда на Столична община - кметство с. Негован, р-н “Нови Искър“, с. Негован, ул. „Васил Левски“ №35 е свободно стояща, изградена на два надземни етажа. Сградата е въведена в експлоатация през 1980 год. Достъпа се осъществява от един главен вход, разположен на фасада югозапад.

На първи етаж са разположени чакалня, лекарски и стоматологичен кабинети, пощенска служба и санитарни помещения.

На втори етаж се намират чакалня, кабинети на кмет, главен специалист „Административно обслужване“ и пенсионерски клуб, както и санитарни помещения. Достъпа до второ ниво се осъществява посредством вътрешни стълби.

Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стоманобетонови елементи, тухлени и каменни зидове.

Фасадните стени на сградата са четири типа. Основно те се състоят от тухлена зидария от плътна тухла (дебелини 0,25 m и 0,50 m); каменна зидария (дебелина 0,50 m), както и стоманобетонови елементи (дебелина 0,25 m). Финишното фасадно оформление е решено с външна мазилка, която на много места е компрометирана.

Дограмата представлява: прозорци и врати с PVC профили остъклени със стъклопакет, дървена слепена и дървена единична дограма. Неподменената дограма не е в добро състояние и не осигурява нормативните изисквания за топлинен комфорт в сградата.

Покривите са два типа: първи тип - скатен студен покрив с подпокривно пространство, положена сгурия над таванска плоча и покрит с керемиди (основен покрив); втори тип - плосък топъл покрив (покрив - тераса).

Установен е един тип под върху земя с различни по вид настилки, съобразени с предназначението на помещенията.

1. Характеристики по фасади

Фасадните стени на сградата са четири типа:

Тип 1 - вътрешна мазилка, каменна зидария (d=0,50 m), външна мазилка;

Тип 2 - вътрешна мазилка, стоманобетон (d=0,25 m), външна мазилка;

Тип 3 — вътрешна мазилка, тухлена зидария (d =0,25 m), външна мазилка,

Тип 4 - вътрешна мазилка, тухлена зидария (d=0,50 m), външна мазилка.

2. Характеристики на прозорците

Обследваната административна сграда на Столична община - кметство с. Негован, р-н “Нови Искър“, с. Негован, ул. „Васил Левски“ №35 е установено, че дограмата е с обща площ 65,03 т2, която представлява: прозорци и врати с PVC профили остъклени със стъклопакет, дървена слепена и дървена единична дограма. Неподменената дограма не е в добро състояние и не осигурява нормативните изисквания за топлинен комфорт в сградата.

3. Характеристики на покривите:

Покривите са два типа: първи тип - скатен студен покрив с подпокривно пространство, положена сгурия над таванска плоча и покрит с керемиди (основен покрив); втори тип - плосък топъл покрив (покрив - тераса).

4. Характеристики на пода:

Установен е един тип под върху земя с различни по вид настилки, съобразени с предназначението на помещенията.

5. Топлоснабдяване.

5.1.Отопление.

Към момента отоплението е изцяло на електрическа енергия с конвенционални отоплителни уреди с Минс=2,5 - 4,0 kW и п=100%.

Монтирани са 2 броя термопомпени агрегати въздух/въздух на директно изпарение, с вътрешни тела за висок стенен монтаж, и външни, монтирани по фасади, работещи основно в режим на отопление.

Връзката между вътрешните и външните тела се осъществява с медни тръби топлоизолирани с 9 mm микропореста гума. Среден СОР - 3,5, среден EER - 3,2. Използваният хладилен агент е R410A. Нивото на шума на разстояние 10м от термопомпените агрегати е <50dB. В обитаваните зони <30dB.

5.2.Битово горещо водоснабдяване.

Към момента БГВ съществува единствено в денталния кабинет на k±0,00m, с проточен водонагревател „Юнга” ЕМ010 с N=3,5kW.

5.3.Вентилационни инсталации.

В сградата не са разработени вентилационни инсталации. За всички помещения е осигурена естествена вентилация.

3. Електропотребление.

3.1 Електрозахранване.

Захранването на част НН е от разпределителната мрежа на „ЕРМ България” по въздушна линия. Търговското електромерене се извършва във външно електромерно табло, чрез трифазен, еднотарифен електромер за активна енергия. ГРТ е монтирано в техническо помещение на k±0,00m.

Изградени са следните електрическите инсталации : Силнотокови инсталации:

Ел. табла и разпределителни мрежи

- Осветителна инсталация

- Силова инсталация

- Заземителна инсталация

- Мълниезащитна инсталация

Слаботокови инсталации:

- СОТ

- LAN

- TEL

3.2. Ел. табла и разпределителни мрежи.

Изпълнена е магистрално-радиална схема TN-С. Използваните проводници са СВТ, ПВА и ПВВМ, изтеглени по антигронови скоби и в бергманови тръби под мазилка. Монтирани са предпазители със стопяема жичка и автоматични предпазители. Желателна е цялостна ревизия на електрическата инсталация.

3.3.Осветителна инсталация.

Осветлението е решено с осветителни тела с ЛНЖ 60W, ЛОТ 18W с ЕПРА и ЛОТ 36W с КПРА в добро техническо състояние . ЕСМ включва подмяна на ЛНЖ 60W със светлинен добив до около 10-12 Im/W с LED 10W, със светлинен добив до около 95-105 Im/W. Замяната е директна. Икономията на електроенергия, при загуби в разсейвателя до 25%, е в порядъка 80 - 85%.

3.4. Силова инсталация.

Контактите и излазите за технологичното обзавеждане са монтирани на съответните места съобразно плана на обзавеждането. Кабелите са тип СВТ, ПВА и ПВВМ, положени в тръби и директно под мазилката.

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ:

Описание на енергоспестяващите мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени

1.Съществуващо положение

Фасадните стени на сградата са четири типа. Основно те се състоят от тухлена зидария от плътна тухла (дебелини d=0,25 m и d=0,50 m); каменна зидария (дебелина d=0,50 т), както и стоманобетонови елементи (дебелина d=0,25 т). Финишното фасадно оформление е решено с външна мазилка, която на много места е компрометирана.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване по всички фасади на сградата е U=1,75 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,28 W/m2K.

2.Описание на мярката

Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади. Полагане на варова хастарна изравнителна мазилка по фасади. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по външни фасадни стени.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, d= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ < 0,03 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. Мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по цокъла на сградата.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на фасадните стени ще достигне U=0,29 W/m2K.

 

Мярка за енергоспестяване №2: Подмяна на съществуващата стара дограма

1.Съществуващо положение

Дограмата представлява: прозорци и врати с PVC профили остъклени със стъклопакет, дървена слепена и дървена единична дограма. Неподменената дограма не е в добро състояние и не осигурява нормативните изисквания за топлинен комфорт в сградата.

2.Описание на мярката

Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване λ = 1,40 W/m2K, петкамерна - по спецификация.

След подмяната на дограмата на сградата, коефициентът на инфилтрация се променя от 0,60 h’1 на 0,50 h’1.

Мярка за енергоспестяване №3: Топлинно изолиране на покрив

1.Съществуващо положение

Покривите са два типа: първи тип - скатен студен покрив с подпокривно пространство, положена сгурия над таванска плоча и покрит с керемиди (основен покрив); втори тип - плосък топъл покрив (покрив - тераса).

Обобщеният коефициент на топлопреминаване през всички покриви в сградата е U=0,73 W/m2K, който е по-голям от референтния за 2015 г. - U=0,26 W/m2K.

2.Описание на мярката

Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кг/m3), d=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ < 0,04 W/mK в подпокривното пространство, включително и пароизолационно фолио.

Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ < 0,035 W/mK (вкл. циментово лепило, арм. мрежа, ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка) по надзид на студен покрив.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,24 W/m2K.

След изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите ще стане U=0,24 W/m2K.

Мярка за енергоспестяване №4: Подмяна на осветление (вътрешно и външно):

1 .Съществуващо положение

Осветлението е решено с осветителни тела с ЛНЖ 60W, ЛОТ 18W с ЕПРА и ЛОТ 36W с КПРА в добро техническо състояние. Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВ, ПВВМ и СВТ със сечение 1,5mm2 в тръби и под мазилка. Управлението на осветлението навсякъде в сградата е ръчно, с ключове, монтирани на височина 1,5m.

Външното осветление е изпълнено с един брой осветител за външен монтаж с ЖЛВН 250W.

2. Описание на мярката

ЕСМ включва подмяна на ЛНЖ 60W със светлинен добив до около 10-12 Im/W с LED 10W, със светлинен добив до около 95-105 Im/W. Замяната е директна с LED 7W и 10W, Е27, светлинно поле 120°, 2700, 4000 или 6400К.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзки с други съществуващи и одобрени устройствени или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4.Местоположение:

Обект на инвестиционното предложение е административната сграда на Кметство Негован, с адрес: ул. „Васил Левски“ № 35, с. Негован, р-н „Нови Искър“, Столична община

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага използването на големи количества природни ресурси и не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възложен контакт с вода.

Реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Негован, с. Негован, р-н „Нови Искър“, Столична община“ не е свързано с емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на компонентите на околната среда.

7. Очаквани емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни вещества във въздуха. Всички дейности по време на реализацията ще се осъществяват единствено в границите на обекта и няма да излизат с влиянието си извън него.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхната третиране:

Отпадъците от строително-ремонтните дейности ще се извозват от лицензирани фирми.

В периода на извършване на дейностите по реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи дейностите на обекта. В състава на твърдите битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци.

20 03 01 Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004г. МОСВ и МЗ Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани от жизнената дейност на строителната дейност на строителните работници, ще се събират в метален контейнер тип „бобър” и ще се извозват от колите на съответната общинска фирма от служба по чистота.

9. Отпадъчни води:

Формираните отпадни води при реализацията на инвестиционното предложение „Енергийно обновяване на административна сграда на Столична община – Кметство Негован, с. Негован, р-н „Нови Искър, Столична община“ ще се отвеждат към

съществуваща септична яма, която се обслужва от външни фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадък с код 20 03 06 – отпадъци от почистване на канализационни системи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

Приложение:

1.Акт № 2981 от 15.10.2012г. за публична общинска собственост

2.Документ, доказващ обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на район „Нови Искър“

3.Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на следната електронна поща: m.bankova@novi-iskar.bg

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА