Съобщаване на Заповед № РНИ22-РА50-125/02.08.2022год. на Главен архитект на Район "Нови Искър" за одобряване на ПУП-ИПР за УПИ III-718 от кв. 44 по плана на с. Негован

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава Заповед на Главен архитект на Район „Нови Искър“ № РНИ22-РА50-125/02.08.2022год. за одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот III-718 от кв. 44, с. Негован.

С проекта за изменение на плана за регулация вътрешните регулационни линии към контактни УПИ II-610, УПИ IV-611 и УПИ VII-613 от кв. 44 се поставят в съответствие с имотната граница на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51250.5714.718 по КККР за землището на селото, с което се образува нов УПИ III-718 „за жилищно строителство“ от кв. 44.

Заповедта е издадена на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 136, ал. 1; във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; Заповед № СОА21-РД09-455 от 22.03.2021год. на Кмета на Столична община за предоставени правомощия и в съответствие с т. 9 от Протокол № 28 от 27.07.2022год. на РЕСУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й чрез Район „Нови Искър“ пред Административния съд – София-град.

Заповедта и проектът за ПУП – ИПР се намират в Район „Нови Искър” с административен адрес: гр.Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството”, ет. 4, стая № 400.

Със същите можете да се запознаете в 7-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящето съобщение. След изтичането му, се смятат за връчени.

 

Заинтересовано лице:

1. СЪСОБСТВЕНИКЪТ в ПИ с ИД 51250.5714.610 – А. Р. БОГДАНОВ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА