СО – Район „Нови Искър“ стартира провеждането на Лятна стажантска програма 2023 г. за студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на района

 

На 29 май 2023 г. стартира  Лятната  стажантска програма. Целта на стажа е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.  За участие в Лятната стажантска програма в СО – Район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения и имат постоянен или настоящ адрес на територията на района.

Тя ще протече в следните  етапи:

Кандидатите могат да подават документи от  29 май 2023 г. до 16 юни 2023 г.: на място  във фронт-офиса на район „Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър,  ул. „Искърско дефиле” №121 или на e-mail: jobs@novi-iskаr.bg

Разглеждане на кандидатурите и обявяване на допуснати и недопуснати кандидати: от 19 юни 2023 г. до 20 юни 2023 г. включително.

Провеждане на събеседване с  одобрените  кандидати:  22 юни 2023 г.

Обявяване на избраните кандидати за провеждане на стаж:  23 юни 2023 г.

Провеждането на стаж ще се състои в периода от 17  юли до края на септември 2023 г., според възможностите за заетост на студента – стажант.

Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление по образец;

ü  Автобиография;

ü  Мотивационно писмо;

ü  Препоръки /при наличие на такива/;

ü  Копие от студентска книжка;

Направления,  по които може да кандидатствате:

Публична администрация;

Инфраструктура;

Общинска собственост;

Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти  и програми;

Финансово - счетоводна дейност;

Право;

Стажът се провежда в рамките на 15 работни дни, като същия не е платен.

Брой места по програмата – 3 /три/.

 

За кандидатите ще бъде предимство ако притежават:

ü  Желание и мотивация за придобиване на нови знания;

ü  Добри комуникативни умения;

ü  Умение за бърза адаптация;

Стажът ще се проведе по специално разработена обучителна програма, като се акцентира основно върху практическата част, спрямо интересите и предпочитанията на студента. Стажът се води от ръководител по съответното направление и под ръководството и контрола на Секретаря на район „Нови Искър“.

В случай, че одобрено лице не потвърди участието си  в стажа, неговото място се заема от следващия в списъка на обявените одобрени лица.

В края на програмата стажантите получават удостоверение-сертификат, издадено от СО – район „Нови Искър“, удостоверяващо завършена програма. По желание на студента може да бъде издадена и служебна бележка.

 

Срокът за кандидатстване и всички условия по стажантска програма, както и одобрените лица се обявят на информационното табло в районната администрация, във всички кметствата на територията на района, на интернет-сайта на район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg, както и при възможност чрез други медийни канали при строго спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Провеждането на стаж ще се извършва съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, съобразно актуалната към момента заповед на министъра на здравеопазването.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

 Личните  данни на кандидатите  ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящият  подбор, при стриктно спазване на общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2023 г.

В СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

  

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Стажовете са първите стъпки към успешна кариера за младите хора. Те дават възможност да се ориентират дали това, което са избрали да изучават в университета е онова, което искат да работят.

Освен това са бърз начин за натрупване на ценни умения и предимство при търсене на постоянна работа.

Стажовете в държавната и общинската администрация са разнообразни и дават много възможности за развитие.

СО - Район „Нови Искър“ винаги е бил и ще бъде на разположение на студентите от различни специалности, решили да заявят и проведат стаж в районната администрацията.

По време на всички стажове се акцентира върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и знания, както и запознаване с културата и атмосферата в районната администрация.

 

ЦЕЛ

През 2023 г. СО - район „Нови Искър“ предоставя възможност за провеждане на летен  стаж  в районна администрация за студенти с постоянен или настоящ  адрес на територията на района.

Основна цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на район „Нови Искър“  и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.

Непосредствени цели:

- Да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения към реалната работна среда;

- Да се запознаят студентите с работата в СО – район „Нови Искър“, с дейностите и функциите на всички звена в администрацията;

- Да се даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания във висшето училище;

- Да се усъвършенстват практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;

 

СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА

Провеждането на лятната стажантска програма през 2023 г. включва етап на кандидатстване, подбор и оценка, одобряване и провеждане на стаж.

Провеждането на стаж ще се състои в периода от 17 Юли до края на месец Септември 2023 г., според възможностите за заетост на студента-стажант.

 

УСЛОВИЯ, УЧАСТНИЦИ, ИЗИСКВАНИЯ

За провеждане на стаж в СО – район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, които учат в български висши учебни заведения.

Стажантската програма за студенти предлага възможност за практика в районната администрация заедно със служители на различни длъжности в областта на местната администрация. Стажът не е платен.

В края на програмата стажантите получават удостоверение-сертификат, издадено от СО – район „Нови Искър“, удостоверяващо завършена програма. По желание на студента може да бъде издадена и служебна бележка.

Срокът за кандидатстване и всички условия по стажантска програма, както и одобрените лица се обявят на информационното табло в районната администрация, във всички кметства на територията на района, на интернет-сайта на район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg , както и при възможност чрез други медийни канали.

Лятната стажантска програма включва следните етапи и срокове:

1. Кандидатстване – от 29 май 2023 г. /понеделник/ до 16 юни 2023 г. /петък/ включително.

2. Разглеждане на кандидатурите и обявяване на допуснати и недопуснати кандидати за етап „Провеждане на събеседване“ -  от 19 юни 2023 г. /понеделник/ до 20 юни 2023 г. / вторник/ включително.

3. Провеждане на събеседване с одобрените кандидати на етап „Кандидатстване“ – 22 юни /четвъртък/ 2023 г.

4. Обявяване на избраните кандидати за провеждане на стаж – 23 юни /петък/ 2023 г.

Брой места по програмата: 3 /три/

В случай, че одобрено лице не потвърди участието си в стажа, неговото място се заема от следващия в списъка на обявените одобрени лица.

Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление по образец;

ü  Автобиография /европейски формат/;

ü  Мотивационно писмо;

ü  Препоръка /при наличие на такива/;

ü  Копие от студентска книжка;

Направленията, по които може да се кандидатства:

Публична администрация;

Инфраструктура;

Общинска собственост;

Образование, култура, социални дейности;

Финансово-счетоводна дейност;

Право.

Документи се подават: на място във фронт-офиса на район „Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 или на e-mail: info@novi-iskаr.bg

Стажът ще се провежда по специално разработена обучителна програма, като се акцентира основно върху практическата част, спрямо предпочитанията и знанията на студента. Стажът се води от ръководител по съответното направление и под ръководството и контрола на Секретаря на район „Нови Искър“.

За кандидата ще бъде предимство ако притежава:

-  добри комуникативни умения;

- желание и мотивация за придобиване на нови знания;

- умение за бърза адаптация;

Стажът се провежда в рамките на 15 работни дни.

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОДОБРЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Стажантската програма се ръководи и контролира от Секретаря на район „Нови Искър“.

За подбора на кандидатите, провеждането на събеседване и одобряване на заявилите желание лица, Кметът на район „Нови Искър“ сформира комисия чрез издаване на заповед. Същата се обявява на длъжностните лица от администрацията в деня на разглеждане на кандидатурите.

Комисията продължава работа до окончателно обявяване на одобрените лица.

Оценяване:

- Събеседване 50 т.

- Мотивационно писмо 30 т.

- Компютърни умения 20 т.

Максимален брой точки, който може да достигне кандидатът: 100 т.

 

ПРЕДИМСТВА НА ЛЯТНА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

Участниците в лятната стажантска програма ще имат възможност да бъдат включени в работещ и ефективен екип, да се запознаят с работата и спецификите на район „Нови Искър“, да приложат на практика знанията си и да развият потенциала си под ръководството на професионалисти.

 

Настоящите правила за провеждане на лятна стажантска програма важат за 2023 г.

 
Заявление за участие.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА