Съобщение за инвестиционно предложение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ ПО УЛИЦИ „БАНСКА“, „СТОЕ ДЖУРОВ“, „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, „КАЛИАКРА“ И „СРЕДЕЦ“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25 / 2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова-Кмет, гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ ПО УЛИЦИ „БАНСКА“, „СТОЕ ДЖУРОВ“, „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, „КАЛИАКРА“ И „СРЕДЕЦ“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

Предмета на инвестиционното предложение е изграждане на ВиК мрежа по улици „Банска“, „Стое Джуров“, „Хаджи Димитър“, „Калиакра“ и „Средец“, район „Нови Искър“.

 

- Канализационни клонове 244 и 245 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø400, Ø600и Ø800 и дължина 297,95 м.;

- Канализационен клон 244 – по ул. „Стое Джуров“ с Ø400 и Ø500 и дължина 197,40 м.;

- Канализационен клон 246 – по ул. „Средец“ с Ø300 и дължина 162,10 м.;

- Канализационни клонове 246, 247 и 248 – по ул. „Банска“ с Ø400, Ø500 и Ø700 и дължина 248,95 м.;

 

- Водопроводен Главен клон II – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø160 ПЕВП и дължина 192,40 м.;

- Водопроводен Главен клон II – по ул. „Банска“ с Ø160 ПЕВП и дължина 308,15 м.;

- Водопроводен клон 112 – по ул. „Средец“ с Ø90 ПЕВП и дължина 172,47 м.;

- Водопроводен клон 111 – по ул. „Калиакра“ с Ø90 ПЕВП и дължина 224,90 м.;

- Водопроводен клон 107 – по ул. „Стое Джуров“ с Ø90 ПЕВП и дължина 188,39 м.;

- Водопроводен клон 114 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø90 ПЕВП и дължина 31,45 м.;

- Водопроводен клон 24 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø90 ПЕВП и дължина 101,96 м.;

 

Инвестиционното предложение се отнася за продължаване на изграждането на вътрешно-кварталната ВиК мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”.

Целта на проекта е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащата се канализационна мрежа в цитирания участък, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на гр. Нови Искър, както и до опазване на околната среда.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти - инж. Мирослав Бориславов Димитров, главен експерт, отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“ към дирекция „Строителство“, Адрес за кореспонденция - гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, телефон 02/ 904 14 57, 0887 99 62 13, факс: 02/ 904 13 38, e-mail: m.dimitrov@sofia.bg.

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ ПО УЛИЦИ „БАНСКА“, „СТОЕ ДЖУРОВ“, „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, „КАЛИАКРА“ И „СРЕДЕЦ“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

1. Данни за възложителя.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска №33, ЕИК 000696327, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова

 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на нова ВиК мрежа по улици „Банска“, „Стое Джуров“, „Хаджи Димитър“, „Калиакра“ и „Средец“, район „Нови Искър“. Канализационния и водопроводните клонове, са както следва:

- Канализационни клонове 244 и 245 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø400, Ø600и Ø800 и дължина 297,95 м.;

- Канализационен клон 244 – по ул. „Стое Джуров“ с Ø400 и Ø500 и дължина 197,40 м.;

- Канализационен клон 246 – по ул. „Средец“ с Ø300 и дължина 162,10 м.;

- Канализационни клонове 246, 247 и 248 – по ул. „Банска“ с Ø400, Ø500 и Ø700 и дължина 248,95 м.;

 

- Водопроводен Главен клон II – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø160 ПЕВП и дължина 192,40 м.;

- Водопроводен Главен клон II – по ул. „Банска“ с Ø160 ПЕВП и дължина 308,15 м.;

- Водопроводен клон 112 – по ул. „Средец“ с Ø90 ПЕВП и дължина 172,47 м.;

- Водопроводен клон 111 – по ул. „Калиакра“ с Ø90 ПЕВП и дължина 224,90 м.;

- Водопроводен клон 107 – по ул. „Стое Джуров“ с Ø90 ПЕВП и дължина 188,39 м.;

- Водопроводен клон 114 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø90 ПЕВП и дължина 31,45 м.;

- Водопроводен клон 24 – по ул. „Хаджи Димитър“ с Ø90 ПЕВП и дължина 101,96 м.;

Работният проект е изготвен съгласно ИП за водопровод и канализация на обект: „Изграждане на ВиК мрежата на гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“.

Целта на проекта е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащите се канализационен клон и водопроводни клонове в цитирания участък, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на гр. Нови Искър, както и до опазване на околната среда.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

- цифров модел, предоставен от „ГИС-София“ ЕООД:

1. Подробен устройствен план и влезли в сила изменения на ПРЗ в обхвата на горния обект и прилежащите територии;

2. Цифров модел на регулационния план във формат DWG;

3. Цифров модел на кадастъра на подземните проводи във формат DWG;

4. Цифров модел на кадастрална карта във формат DWG;

5. Нивелачни репери;

6. Реперажи и координати на геодезичните точки;

7. Нивелетни планове;

8. Сканирани изображения на кадастрални листа във формат TIF.

- геодезическо заснемане;

- ИП за водопровод и канализация на обект: „Изграждане на ВиК мрежата на гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“;

- изходни данни от експлоатационните дружества;

 

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Обекта, предмет на инвестиционното предложение се ситуира в северозападната част на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“. Инвестиционното предложение обхваща изграждане на канализационни и водопроводни клонове по улици „Банска“, „Стое Джуров“, „Хаджи Димитър“, „Калиакра“ и „Средец“, район „Нови Искър“.

Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Изграждането на канализационния и водопроводните клонове нямат трансграничен характер върху компонентите на околната среда.

Трасетата на колекторите и водопроводите са изцяло в Публична общинска собственост. По време на изпълнение на СМР за осигуряване на достъп до съответния строителен участък ще се използват съществуващите в района на строителния участък улици от уличната мрежа на гр. Нови Искър.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

При строителството ще се използват съвременни методи, като строително-монтажните работи по изпълнението на обекта включват дейности, характерни за ВиК обекти.

По време на изграждането на колекторите и водопроводите ще се използват материали съобразени със спецификата на обекта, като например:

- бетон, стомонобетон и бетонови изделия;

- метал;

- инертни материали;

- и др.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

При изграждането на канализационните колектори и водопроводните клонове ще бъдат иззети и генерирани основно следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци – 42,75 m³ ;

- трошен камък - 2124,22 m³;

- бит. трошен камък – 314 m³;

- бетон – 43,90 m³;

- PE отпадъци – 6,58t.

 

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 

Очакваните количества отпадъчни води, които са смесени, се заустват в градската канализационна мрежа на гр. Нови Искър и се отвеждат в ПСОВ „Кубратово“. Не се заустват във воден обект или собствена яма, или друго.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА